เพิ่มประสิทธิภาพสุกรขุนของเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ดูร็อคของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี (Increasing Efficiency of Fattening Pigs in Private Farm by UsingSuratthanee Livestock Research and Breeding Center Duroc Boar.)
นเรศน์ อินทรักษ์, อำนวย กวมทรัพย์