สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ซานต้าอิเนส ที่ระดับสายเลือดต่างๆ (Reproductive Performance of Santa Ines Crossbred and Purebred Sheep.)
ชำนาญ บุญมี, สกุล ผลารักษ์, ศศิศ เฒ่าแก้ว