ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรลูกผสม ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ เพศผู้ตอนระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา (Some Economic and Carcass Traits of Castrated Male Large White   and Landrace Crossbred between Irish and Canadian  Lines.)
เชาวลิต โชคสวัสดิ์ และ มังกร วงศ์ศรี