ทิศทางการพัฒนาพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทย (Genetic Trend of Calving Interval of Swamp Buffalo.)
อัญชลี ณ เชียงใหม่, พิสัย วงศ์พาณิชย์