การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคบราห์มันแดง (Estimation of Genetic Parameter for Fertility Traits in Red Brahman.)
อำนวย กวมทรัพย์, เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร