ค่าทางพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักตัวไก่เบตง(Heritability and Genotypic Correlation on Body Weight Trait of Betong Chickens.)
สุนีย์ ตรีมณี, ชัชวาล วิริยะสมบัติ, ธีระชัย ช่อไม้