สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์ และสายพันธุ์อเมริกา เพื่อผลิตสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ประสิทธิภาพ (Reproductive Performance of Norwegian and American Large White and Landrace Sows for production of crossbred pigs.)
วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์, ไพโรจน์ ศิริสม