คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์กระบือภายในและภายนอกฝูงกรมปศุสัตว์1 (Expected Progeny Difference for Growth Traits between DLD and Other Swamp Buffaro Sire1.)
พิสัย วงศ์พาณิชย์, พิศาล จังศิริพรปกรณ์