ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของสุกรลูกผสมลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ เพศเมียระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา (Some Economic Traits of Female Landrace and Large White Crossbreds between Irish and Canadian Lines.)
เชาวลิต โชคสวัสดิ์, มังกร วงศ์ศรี และ นิกร ยุระชัย

บทคัดย่อ….