ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ยักษ์ในเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อยเพื่อเลี้ยงกระบือตลอดทั้งปี
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Extension on King Napier Production in the Network Farmers of Department of Livestock Development (DLD) and Local Farm Scales for Raising Swamp Buffaloes in All Year.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ1/  ศิริวรรณ ม่วงทอง2/ บังคม โตแป้น3สุนทร อิ่มวัฒนา4/ สุวิช บุญโปร่ง5/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Prasit Yimget1/ Siriwan Moungtong2/  Bungkom Topan3/ Soontorn Imwattana4/ Suvit Boonprong5/
Online: 23 September 2021
หน้าบทความ: 46-61
คำสำคัญ: การส่งเสริม, หญ้าเนเปียร์ยักษ์, เกษตรกรเครือข่าย, กระบือ, extension, King Napier, network farmer, buffalo

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปลูกหญ้าลูกผสมเนเปียร์ยักษ์ (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum) ในเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อยเพื่อเลี้ยงกระบือตลอดทั้งปี ดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูลในฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน 15 ราย ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2555 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือมีอายุเฉลี่ย 50.45 ปี เลี้ยงกระบือเฉลี่ย 7.54 ตัว สำหรับหญ้าเนเปียร์ยักษ์ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ตัดเมื่ออายุ 45 วัน จำนวน 8 ครั้งต่อปี ให้ผลผลิตน้ำหนักสดต่อไร่ต่อปีเฉลี่ย 69,453.45 กิโลกรัม น้ำหนักแห้งต่อไร่ต่อปีเฉลี่ย 9,878.40 กิโลกรัม มีองค์ประกอบทางเคมีเฉลี่ยของหญ้าเนเปียร์ยักษ์ ได้แก่ วัตถุแห้ง เท่ากับ 14.67% โปรตีนหยาบ เท่ากับ 9.58% เถ้า เท่ากับ 12.23% Nitrogen Free Extract เท่ากับ 40.96% Acid Detergent Fiber เท่ากับ 44.86% Acid Detergent Lignin เท่ากับ 7.23% Neutral Detergent Fiber เท่ากับ 65.87% Hemicellulose เท่ากับ 23.45% และ Cellulose เท่ากับ 36.67% ตามลำดับ ส่วนความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือในทุกๆ ด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยพบว่าการส่งเสริมให้ปลูกหญ้าลูกผสมเนเปียร์ยักษ์เลี้ยงกระบือตลอดปี เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก

Abstract

The objectives of this study were to examine the extension on King Napier crossbred grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum) production in the contract farmers of Department of Livestock Development (DLD) and local farm scales for raising swamp buffaloes in all year. The experimental design and recorded on the 15 farmers with raising buffaloes during the period of October 2010 to 2012 in Phitsaunok Province, Thailand. The results showed that the farmers raising buffaloes were 50.45 years old. The average number of buffaloes was 7.54 heads per household. For the King Napier crossbred grass which extension to cut at the age of 45 days 8 times per year yielded fresh weight per rai per year, average 69,453.45 kg., or dry weight of 9,878.40 kg. per Rai per year. The chemical compositions of this grass were 14.67% Dry Matter, 9.58% Crude Protein, 12.23% Ash, 40.96% Nitrogen Free Extract, 44.86% Acid Detergent Fiber, 7.23% Acid Detergent Lignin, 65.87% Neutral Detergent Fiber, 23.45% Hemicellulose and 36.67% Cellulose, respectively. These farmers were satisfied with the extension on raising buffaloes in all aspects at a good level. Moreover, they also satisfied with extension on King Napier crossbred grass for raising swamp buffaloes in all year at a good level.


เลขทะเบียนวิจัย: 54(1)-0206-005

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

2/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

3/ ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

4/ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

5/ ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220