ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การใช้ประโยชน์จากแหนเป็ดเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเป็ดเทศกบินทร์บุรี
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Utilization of duckweed (Lemna spp.) as protein source for Kabinburi muscovy duck.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): เจนรงค์ คำมงคุณ1/  ปภาวรรณ สวัสดี1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Jennarong Kammongkun1/ Papawan Sawasdee1/
Online: 22 September 2021
หน้าบทความ: 35-45
คำสำคัญ: แหนเป็ด, โปรตีน, เป็ดเทศกบินทร์บุรี, Duckweed, Protein, Kabinburi Muscovy Duck

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการใช้แหนเป็ดเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเป็ดเทศกบินทร์บุรี วางแผนการทดลองแบบ Group T-Test มี 2 ทรีทเม้นต์ๆ ละ 6 ซ้ำๆ ละ 10 ตัว (ลูกเป็ดเทศกบินทร์บุรีอายุแรกเกิด เพศผู้ 5 ตัว และ เพศเมีย 5 ตัว) โดยกลุ่มแรก ให้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้อาหารสำเร็จรูปเสริมด้วยแหนเป็ดสดให้กินอย่างอิสระ ใช้ระยะเวลาทดลอง 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าการให้อาหารสำเร็จรูปเสริมด้วยแหนเป็ดสดมีผลต่อน้ำหนักตัวที่อายุ 4 สัปดาห์ อัตราการเจริญเติบโต และปริมาณอาหารที่กินต่อวัน ในช่วง 0 – 4 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาหารในช่วงอายุ 0 – 8 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวที่อายุ 8 และ 12 สัปดาห์ คุณภาพซากส่วนใหญ่ (เปอร์เซ็นต์ซาก เนื้อหน้าอก สะโพกรวมน่อง และเครื่องใน) ยกเว้นส่วนของปีกที่กลุ่มเสริมแหนเป็ดสดมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มเสริมแหนเป็ดสดมีน้ำหนักตัว ที่อายุ 4 สัปดาห์ (1,034.27 กรัม) ต่ำกว่ากลุ่มให้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว (1,070.18 กรัม) กลุ่มเสริมแหนเป็ดสดมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวในช่วงอายุ 0 – 8 สัปดาห์ (2.85) ดีกว่ากลุ่มให้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว (2.91) ส่วนต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน้ำหนักตัวไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังนั้น การเสริมแหนเป็ดสดสำหรับเลี้ยงเป็ดเทศกบินทร์บุรีควรให้เมื่อเป็ดมีอายุตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

Abstract

A study on the effect of duckweed as a protein source for Kabinburi muscovy duck was conducted. The group t-test experimental design with two treatments was used. Each treatment had 6 replications of 10 ducks (5 males and 5 females of one day old duckling). In one group, only commercial meat duck feed was provided and the other group was supplemented with free choice eating fresh duckweed. The trial period was 12 weeks. The results showed that fresh duckweed supplemented group had a significant effect on body weight at 4 weeks of age, the average daily gain and feed intake during 0 – 4 weeks significantly (P<0.01), as well as, affecting feed efficiency during the period 0 – 8 weeks significantly (P<0.05) but there were no differences in the body weight at the age of 8 and 12 weeks, and most carcass quality (carcass percentage, breast meat, thigh and drumstick, skeletal, heart, liver and gizzard) except for the winged portion of duck, which fresh duckweed supplemented group had higher percentage (P<0.05). The duck supplementation group had body weight at 4 weeks of age (1,034.27 g.) lower than the commercial meat duck feed only (1,070.18 g.). The fresh duckweed supplemented group (2.85) had better feed conversion ratio during the age of 0 – 8 weeks than the commercial meat duck feed only group (2.91). Feed cost per gain was not significantly different. Therefore, supplemented fresh duckweed for raising Kabinburi muscovy duck should be given when it is aged from 4 weeks or more.


เลขทะเบียนวิจัย: 52(1)–0206-019

1/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400