ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเปรียบเทียบลักษณะฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าทางชีวเคมีของเลือดและค่าสรีรวิทยาระหว่างกระบือปลักไทยกับกระบือนมพันธุ์เมซานี ภายใต้การเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมอากาศร้อนชื้น
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Comparison on Haemoglobin Phenotypes and Productivity, Blood Biochemical Profiles and Physiology between Thai Swamp Buffaloes and Mehsanee River Buffaloes under Tropical Conditions.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สุวิช บุญโปร่ง1/  จตุพร หนูสุด2/ พิเศษ แสดกระโทก3นิกร สางห้วยไพร4/ ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน5/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Suvit Boonprong1/ Jatuporn Noosud2/  Piset Sadkrathok3/ Nikorn Sanghuaphrai4/ Chawat Pinyothepprathan5/
Online: 22 September 2021
หน้าบทความ: 21-34
คำสำคัญ: ฮีโมโกลบินฟีโนไทป์, การให้ผลผลิต, ค่าชีวเคมีของเลือด, กระบือ, haemoglobin phenotypes, productivity, blood biochemical profiles, buffalo

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าสรีรวิทยาและค่าชีวเคมีของเลือดระหว่างกระบือปลักไทยกับกระบือนมพันธุ์เมซานี ที่เลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2557 ในกระบือปลักและกระบือนมพันธุ์เมซานี เพศเมีย พันธุ์ละ 40 ตัว รวมทั้งสิ้น 80 ตัว อายุระหว่าง 5-6 ปี ตรวจหาฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ โดยวิธี Cellulose Acetate Electrophoresis พบว่า ทั้งในกระบือปลักและกระบือนมพันธุ์เมซานี พบ ฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ 2 ชนิด คือ HbAB เท่ากับ 62.50 และ 77.50 % ตามลำดับ และ HbBB เท่ากับ 37.50 และ 22.50 % ตามลำดับ กระบือนมที่มี HbAB มีค่าสูงสุด (P<0.05) รองลงมาคือ กระบือปลักที่มี HbAB กระบือนมที่มี HbBB และกระบือปลักที่มี HbBB มีค่าต่ำสุด ความสมบูรณ์พันธุ์ ได้แก่ อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก และช่วงห่างการให้ลูก พบว่า กระบือปลักที่มี HbAB มีค่าสูงสุด (P<0.05) ส่วนกลุ่มอื่นๆ มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าสรีรวิทยา พบว่า กระบือปลักและกระบือนมพันธุ์เมซานีที่มีฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ชนิด HbAB สูงกว่า HbBB อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนค่า Hct ของทั้งกระบือปลักและกระบือนม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับค่าชีวเคมีในเลือด พบว่า ทั้งในกระบือปลักและกระบือนมที่มีฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ชนิด HbAB มีค่า alkaline phosphatase (ALP) สูงกว่าชนิด HbBB (P<0.05) ส่วนค่าชีวเคมีในเลือดอื่นๆ ได้แก่ glucose (Glu), blood urea nitrogen (BUN), creatinine (Cr), aspartate amino transferase (AST), alanine amino transferase (ALT), gamma–glutamyl transferase (GGT), total protein, albumin, globulin และ A/G ratio แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาครั้งนี้ค่าสรีรวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดทุกค่าของกระบือทั้งสองพันธุ์อยู่ในช่วงค่ามาตรฐานอ้างอิงของกระบือ

Abstract

The objectives of this study were to examine with comparison on haemoglobin phenotypes and productivity, physiology and blood biochemical profiles between Thai swamp and Mehsanee riverine buffaloes. The animals were kept at Buriram Research and Breeding Livestock Center conditions, Buriram Province, Thailand. The experimental period were from October 2012 to September 2014 with 40 female healthy Thai swamp and 40 female healthy Mehsanee riverine buffaloes. They were 5 to 6 years old. The haemoglobin phenotype was determined using Cellulose Acetate Electrophoresis. Two haemoglobin phenotypes were found in Thai swamp and Mehsanee riverine buffaloes: HbAB (62.50% and 77.50%, respectively) and HbBB (37.50% and 22.50%, respectively). The results found that Mehsanee riverine buffaloes with HbAB phenotypes were the significantly (P<0.05) heaviest followed by Thai swamp with HbAB, Mehsanee riverine with HbBB and Thai swamp with HbBB phenotypes at 240 and on 400 days of age. Thai swamp buffalo with HbAB showed significant higher age at first calving and calving interval (P<0.05) than those with other phenotypes. The physiology found that both Thai swamp and Mehsanee riverine buffalo with HbAB were significantly higher (P<0.05) haemoglobin (Hb) than the animals with HbBB. However, hematocrit (Hct) with all groups did not differ. In the terms of blood biochemical profiles showed that both Thai swamp and Mehsanee riverine buffalo with HbAB were significantly higher (P<0.05) alkaline phosphatase (ALP) than the animals with HbBB. The other blood biochemical profiles such as: glucose, blood urea nitrogen (BUN), creatinine (Cr), aspartate amino transferase (AST), alanine amino transferase (ALT), gamma–glutamyl transferase (GGT), total protein (TP), albumin, globulin and A/G ratio were not significantly differ. Albeit, the physiology and blood biochemical profiles in all animals were within the reference range given for the buffaloes.


เลขทะเบียนวิจัย: 56(1)–0206–026

1/ กลุ่มงานวิจัยพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

2/ คณะสัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

3/ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

4/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

5/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140