ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดกเมื่อปรับปรุงพันธุ์ถึงชั่วอายุที่ 2
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Growth performance of high egg strain of Pradu – Hangdum Chiangmai chickens for 2 generation of selections.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): เจนรงค์ คำมงคุณ1/ เทอดชัย แก้วเกษา1/ ชัยตรี บุญดี2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Jennarong Kammongkun1/ Terdchai Kaewkesa1/ Chaitree Boondee1/
Online: 20 August 2021
หน้าบทความ: 47-55
คำสำคัญ: ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดก, สมรรถภาพการเจริญเติบโต, ปรับปรุงพันธุ์, High egg strain of Pradu-Hangdam Chiangmai, growth performance, breeding.

บทคัดย่อ

การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดกเมื่อปรับปรุงพันธุ์ถึงชั่วอายุที่ 2 ซึ่งไก่ฝูงต้นพันธุ์ (G0) ได้จากลูกไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 5 ฟาร์ม จำนวน 5,013 ตัว ส่วนไก่ชั่วอายุที่ 1 (G1) และ 2 (G2) เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ไก่ G0 และ G1 ตามลำดับ ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะไข่ดกเพิ่มขึ้น ด้วยการคัดเลือกจากครอบครัวที่ให้ไข่ดกที่สุดไว้ทำพันธุ์ ในแต่ละชั่วอายุใช้พ่อพันธุ์ 60 ตัว และแม่พันธุ์ 300 ตัว ผลิตลูกไก่ G1 และ G2 จำนวน 3,466 และ 2,905 ตัว ตามลำดับ นำไปเลี้ยงทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง 16 สัปดาห์ โดยใช้อาหารสำเร็จรูปไก่ไข่ตามช่วงอายุของไก่ให้กินแบบเต็มที่ตลอดระยะเวลาทดลอง ผลการทดลองพบว่าไก่ G2 มีน้ำหนักตัว (คละเพศ) เมื่ออายุแรกเกิด, 4, 8, 12 และ 16 สัปดาห์ เท่ากับ 28.25, 227.34, 723.08, 1,237.63 และ 1,714.69 กรัม ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าไก่ G0 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) อัตราการเจริญเติบโตไก่ G2 ช่วงอายุ 0 – 4, 0 – 8, 0 – 12 และ 0 – 16 สัปดาห์ เท่ากับ 7.22, 12.44, 14.49 และ 14.19 กรัมต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าไก่ G0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในช่วงอายุ 0 – 4 และ 0 – 8 สัปดาห์ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติในช่วงอายุ 0 – 12 และ 0 – 16 สัปดาห์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวไก่ G2 ช่วงอายุ 0 – 4, 0 – 8, 0 – 12 และ 0 – 16 สัปดาห์ เท่ากับ 3.65, 3.21, 3.70 และ 4.41 ไม่แตกต่างกันกับไก่ G0 ในทุกช่วงอายุ ยกเว้นช่วงอายุ 0 – 4 สัปดาห์ ที่ไก่ G2 สูงกว่าไก่ G0 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)

Abstract

A study of growth performance of high egg strain of Pradu – Hangdum Chiangmai chickens for 2 generations of selection. Foundation stock (G0) were obtained from 5,013 chicks of Pradu – Hangdum Chiangmai chickens from 5 DLD network farms and generation 1 (G1) and 2 (G2) chicks were born from breeder flocks of G0 and G1, respectively, which were selection for high egg production by family selection. For each generation, 60 sires and 300 dams were used to produce 3,466 and 2,905 chicks for G1 and G2, respectively. A study of growth performance of G0 – G2 chickens from birth to 16 weeks was performed and fed with commercial laying feed according to age of chickens ad libitum throughout the experiment period. The results showed that G2 had body weights (pooled sex) at birth, 4, 8, 12 and 16 weeks of 28.25, 227.34, 723.08, 1,237.63 and 1,714.69 g, respectively, which were highly significantly (P <0.01) lower than those of G0. Average daily gain of G2 for 0 – 4, 0 – 8, 0 – 12 and 0 – 16 weeks of age were 7.22, 12.44, 14.49 and 14.19 gram per day, which was significantly (P<0.05) lower than G0 for 0 – 4 and 0 – 8 weeks, but there was no significant difference for growth rates of 0 – 12 and 0 – 16 weeks. Feed conversion ratios of G2 for 0 – 4, 0 – 8, 0 – 12 and 0 – 16 weeks were 3.65, 3.21, 3.70 and 4.41 not different from those of G0 in any age range except for 0-4 week where G2 feed conversion ratio was highly significantly higher than G0 (P<0.01).


เลขทะเบียนวิชาการ: 64(2)-0206-106

1/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000