ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของขมิ้นขาว (Curcuma mangga var Zijp.) ต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม และการลดภาวะเต้านมอักเสบในโครีดนม
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Effect of Curcuma mangga rhizomes (Curcuma mangga var Zijp.) supplementation on milk production and mastitis reduction.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): เฉลิมพล ปฏิพันธ์1/ สันติ แพ่งเม้า1/ ธวัชชัย ตุ้ยหล้า1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Chalermpon Patipan1/ Santi Pangmao 1/ Tawatchai Tuila1/
Online: 30 June 2021
หน้าบทความ: 30-46
คำสำคัญ: ขมิ้นขาว, โรคเต้านมอักเสบ, โคนม, Curcuma mangga, Mastitis, Dairy cattle.

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการเสริมขมิ้นขาว (Curcuma mangga var Zijp.) ต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมและการลดภาวะเต้านมอักเสบในโครีดนมพันธุ์ไทยฟรีเชี่ยน จำนวนวันให้นมเฉลี่ย 100±20 วัน โดยเสริมขมิ้นขาวในอาหารผสมสำเร็จ (Total mixed ration : TMR) ที่ระดับ 0, 0.06 และ 0.12 % ของน้ำหนักตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่โคให้ลูก 1-2 ตัว และกลุ่มแม่โคให้ลูกตัวที่ 3 ขึ้นไป ตามแผนการทดลองแบบ 3X2 factorial in complete randomized design โครีดนมทุกกลุ่มจะได้รับอาหารตามเป็นไปตามการสุ่มให้ได้รับทรีทเมนต์ที่ต่างกันและให้อาหารแบบเต็มที่ (ad libitum) มีน้ำสะอาดและแร่ธาตุก้อนให้กินตลอดช่วงระยะเวลาทดลอง พบว่า อิทธิพลร่วมของปัจจัยการเสริมขมิ้นขาวและช่วงการให้นม (Lactation) ต่อปริมาณการกินได้ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ผลผลิตน้ำนม องค์ประกอบของน้ำนมและคุณภาพน้ำนม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ผลผลิตน้ำนมและน้ำตาลแลคโตส ของกลุ่มที่ได้รับการเสริมขมิ้นขาวที่ระดับ 0.12 % ของน้ำหนักตัว มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อเสริมในโคนมที่อยู่ในช่วงการให้นมที่ 1-2 ช่วยลดจำนวนโซมาติกเซลล์ได้ ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้ขมิ้นขาวเสริมในระดับ 0.12 % ของน้ำหนักตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม ลดภาวะเต้านมอักเสบได้และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพโคนม

Abstract

This experiment aimed to study the effect of Curcuma mangga supplementation in the total mixed ration (TMR) on milk production and mastitis reduction in milking dairy cattle. Eighteen crossbred Holstein Friesian in the middle of lactation at 100±20 days were studied in 3 x 2 factorial experiments in CRD design. All animals were fed with TMR ad libitum and have free access to water and mineral lick blocks. Curcuma mangga supplementation level was 0, 0.06 and 0.12 % of body weight for two groups of animals categorized by lactation number (Group 1 was lactation 1 and 2 and Group 2 was lactation 3 and more). The results showed that the interaction between supplementation and lactation were not significantly different on feed intake, daily gain, feed efficiency, milk production and milk composition. However, Curcuma mangga supplementation at 0.12 % of body weight has higher milk production and lactose percentage than no supplement group (P<0.05) and has the highest reduction of somatic cell counts in group 1 animals (lactation 1 and 2). In conclusion, Curcuma mangga supplementation at 0.12 % of body weight can increase milk production efficiency and reduce mastitis without any effect on the health status of animals in this study.


เลขทะเบียนวิชาการ: 64(2)-0206-063

1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130