ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของการใช้กากมะเขือเทศหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมทาจิมะพื้นเมือง
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Effect of Replacement of Fermented Tomato Pomace on Growth Performance of Tajima Crossbred with Thai Native Cattle.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): อนุสรณ์ ธิโนวงค์1/ ภาคภูมิ ซอหนองบัว2/ ยวงยศ จินดาทะจักร์1/ ชรุรักษ์ หงษ์เกตุ1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Anusorn Thinowong1/ Pakpoom Sawnongbua 2/ Yaungyote JIndatajuk1/ Charuruk Honggate1/
Online: 1 June 2021
หน้าบทความ: 21-29
คำสำคัญ: โคลูกผสมทาจิมะ, กากมะเขือเทศ, การเจริญเติบโต, Tajima Crossbred Cattle, Tomato Pomace, Growth Performance.

บทคัดย่อ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้กากมะเขือเทศหมักกับหญ้าแห้งเป็นอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ โดยใช้โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมทาจิมะพื้นเมืองอายุ 15 เดือน เพศเมีย น้ำหนักเฉลี่ย 100±6 กก. จำนวน 12 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomize design; CRD) โคแต่ละกลุ่มได้รับกากมะเขือเทศหมักเป็นอาหารหยาบในระดับที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ของอาหารหยาบ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 60 วัน ผลการทดลองพบว่า ระดับการใช้กากมะเขือเทศหมักเป็นอาหารหยาบไม่ส่งผลต่ออัตราการกินได้ของโคเนื้อ (P>0.05) มีค่าเท่ากับ 3.54 3.47 และ 3.46 กิโลกรัมน้ำหนักแห้งต่อตัวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวของโคเนื้อกลุ่มที่ได้รับการเสริมกากมะเขือเทศหมักที่ระดับ 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวดีกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมกากมะเขือเทศหมัก (P<0.05) มีค่าเท่ากับ 0.53 0.48 และ 0.28 กิโลกรัม/ตัว/วัน และ 7.66 6.89 และ 13.33 กิโลกรัม ต้นทุนค่าอาหารต่อวัน และต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว โคเนื้อกลุ่มที่ได้รับการเสริมกากมะเขือเทศหมักที่ระดับ 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมกากมะเขือเทศหมัก (P<0.05) มีค่าเท่ากับ 16.08 16.31 และ 17.00 บาท/วัน และ 36.04 32.00 และ 64.00 บาท/กิโลกรัม

Abstract

This study aims to investigate the effects of fermented tomato pomace and hay as roughage on the growth performance of beef cattle. The Completely Randomize Design (CRD) was carried out in this study for 60 days of the experimental period. 12 females, ages at 15 months of Tajima crossbred with Thai native cattle with 100.0+6.0 kilograms of average weight were randomly distributed to 3 groups (4 cattle per group). The groups were classified by the levels of the replacement of fermented tomato pomace as roughage; 0 20 and 30 % on the total diet. The results showed that the replacement levels of fermented tomato pomace as roughage were not affect the feed intake of the experimental animals (P>0.05). However, the significant differences were found between the groups in growth rates (0.28 0.53 and 0.48 kilograms/head/day; P<0.05) and feed conversion ratio (13.33 7.66 and 6.89 kilograms; P<0.05). The replacement levels of fermented tomato pomace as roughage at 20 and 30% on the diet showed the lower feed cost per day and feed cost per unit weight gain than the group with no replacement (P<0.05).


เลขทะเบียนวิชาการ: 64(2)-0206-053

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

2/ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000