ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลผลิตและรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรีของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Productive performance and farm Management model for Thai indigenous chicken (Luang Hang Khaw Krabinburi) raising by farmers in Pitsanulok and Uttaradit Provinces.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ชำนาญ  บุญมี1/ ศิริวรรณ  ม่วงทอง2/  และ รุ่งวสันต์  เพ็งสุพรรณ์3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Chamnan Boonmee1/  Siriwan Muangtong2/  Rungwasun Pengsupan3/
Online: 6 May 2021
หน้าบทความ: 1-20
คำสำคัญ: ผลผลิต, รูปแบบการจัดการ, ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี, Productive, Investment Management Farming, Krabinburi Luang Hang Khaw.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลผลิต และรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรีของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ที่นำลูกไก่จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ไปเลี้ยงรายละ 100 ตัว จำนวน 104 ราย มีระยะเวลาเลี้ยงจากอายุแรกเกิดถึง 16 สัปดาห์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลฟาร์ม แบบสอบถามเกษตรกร ร่วมกับการประเมินฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือทำไร่ ทำนา ทำสวน รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จากจำนวนไก่ที่เลี้ยงทั้งหมด 10,400 ตัว มีไก่ตายรวมทั้งสิ้น 1,185 ตัว คิดเป็นร้อยละ 11.39 เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายไก่เฉลี่ยรายละ 10,520.33 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายจำนวนรายละ 8,284.17 บาท ทำให้มีผลตอบแทนทั้งสิ้น 2,336.16 บาท/ราย การศึกษารูปแบบการจัดการ พบว่าการกกลูกไก่มีความเหมาะสมปานกลาง ในด้านสิ่งรองพื้น ผนังกั้นลม  การให้ความอบอุ่น การเตรียมความพร้อมนำลูกไก่ลงกก และการจัดเตรียมรางน้ำรางอาหาร มีคะแนนเท่ากับ 2.78±0.88  3.19±0.88  3.23±0.86  2.68±0.76 และ 3.31±0.81 ตามลำดับ รูปแบบของโรงเรือนมีความเหมาะสมมากในด้านที่ตั้งของโรงเรือนมีคะแนนเท่ากับ 3.90±0.78 และมีความเหมาะสมปานกลางในด้านลักษณะของโรงเรือน ขอบเขตของโรงเรือน และพื้นที่เลี้ยงไก่ระยะขุนมีคะแนนเท่ากับ 3.27±0.79  3.01±0.87 และ 2.93±1.14 ตามลำดับ อาหารและการให้อาหารมีความเหมาะสมปานกลางมีคะแนนเท่ากับ 3.28±0.55 และ 3.13±0.37 ตามลำดับ  การควบคุมและการป้องกันโรคมีความเหมาะสมน้อย ในด้านประกอบการเข้มงวดนำสัตว์  ลงมาเลี้ยงใหม่ การแยกสัตว์ป่วย การทำลายสัตว์ป่วย มีคะแนนเท่ากับ 2.21±0.64  2.02±0.98 และ 1.98±1.09 ตามลำดับ ส่วนการทำความสะอาดรางน้ำรางอาหารและการกำหนดพื้นที่การเลี้ยงไก่มีความเหมาะสมมากมีคะแนนเท่ากับ 3.86±0.48 และ 3.68±1.07 ตามลำดับ การสร้างภูมิคุ้มกันมีความเหมาะสมน้อย มีคะแนนเท่ากับ 2.56±0.87  การบำบัดรักษาโรคมีความเหมาะสมปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 3.23±3.50 และส่วนใหญ่ไม่มีแนวคิดในการปรับปรุงพันธุ์เป็นไก่ประเภทสวยงาม มีคะแนนเท่ากับ 1.27±0.61

Abstract

The research was to study Productive and farm Management Farming Chicken for Thai indigenous chicken (Luang Hang Khaw Krabinburi) raising by farmer in Pitsanulok and Uttaradit Province. That brought the chicks (Luang Hang Khaw Krabinburi) form Phitsanulok Livestock Research and Breeding center 100 Chicken/farmer number 104 farmer. Have a parenting period From birth to 16 weeks. Data collected by using the farm record form, issue a questionnaire together with the farm assessment. To collect data. The most of them found that female, age over 60, compulsory education, main occupation farming, average income not more than 5,000 baht. Have more than 1 year of experience in raising chickens. From the total number of farmed chickens 10,400 chicks. There were 1,185 dead chickens in total. Accounted for 11.39 percent. Farmers earn an average income of 10,520.33 baht per person. After deducting expenses, each amount 8,284.17 baht. Resulting in a total return of 2,336.16 baht / person. Study of management styles It was found that kindergarten chicks was moderately appropriate. Chick nursery consists of  priming, windproof wall, heating, preparing to bring chicks to kindergarten, gutter and feed arrangements,  Moderately suitable were to be 2.78±0.88  3.19±0.88  3.23±0.86  2.68±0.76 and 3.31±0.81 respectively. Greenhouses showed that location of Chicken house is very appropriate were to be 3.90±0.78  House characteristics, house boundary, Fattening period chickens rearing, Moderately suitable were to be 3.27±0.79  3.01±0.87 and 2.93±1.14 Respectively. Feed and Feeding Moderately suitable were to be 3.28±0.55 and 3.13±0.37 respectively. Disease control and prevention, rasing new animals, isolate sick animals, destroy sick animals is less appropriate were to be 2.21±0.64  2.02±0.98 and 1.98±1.09 respectively. Cleaning the trough water and  feeding and set the chicken raising area is very appropriate were to be 3.86±0.48 and 3.68±1.07 respectively. Immunization is less appropriate were to be 2.56±0.87. Disease treatment Moderately suitable were to be 3.23±3.50. Breeding ideas to be beautiful chickens no idea were to be 1.27±0.61.


เลขทะเบียนวิชาการ: 64(2)-0206-045

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  65120

2/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

3/ สำนักงานปศุสัตว์อุตรดิตถ์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210