ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ความสัมพันธ์ของยีน DGAT1 กับลักษณะการให้นมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Association of DGAT1 Gene with Milk Production Traits in Thai Friesian Dairy Cattle
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): วิชัย ทิพย์วงค์ 1  สุธิดา อ่อนสองชั้น 2  วโรชา จำปารัตน์ 2  กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ 2 และ ธวัชชัย แถวถาทำ 3  
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Vichai Tippawong 1 Sutida Onsongchun 2 Varocha Jamparat 2 Krongkaew Borisutsawat 2 and Tawatchai Teltathum 3
Online: 29 December 2020
หน้าบทความ: 136-145
คำสำคัญ: ยีน DGAT1, ผลผลิตน้ำนม, โคนม, DGAT1 gene, Milk production, dairy cattle.

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน DGAT1 กับลักษณะการให้นมของโคนมไทยฟรีเชี่ยน ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน DGAT1 ที่ตำแหน่ง K232A ถูกวิเคราะห์จีโนไทป์โดยใช้เทคนิค Allele-specific polymerase chain reaction (AS-PCR) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครื่องหมายโมเลกุล DGAT1 กับลักษณะปริมาณน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนม ในโคนมไทยฟรีเชี่ยน จำนวน 200 ตัว ด้วยโมเดลเชิงเส้น (General Linear Model, GLM) ผลการศึกษาพบว่า ยีน DGAT1 ในโคนมไทยฟรีเชี่ยนมีจีโนไทป์ 3 รูปแบบ คือ AA KA และ KK โดยมีความถี่ เท่ากับ 0.045 0.515 และ 0.440 ตามลำดับ ส่วนความถี่อัลลีล A และ K มีค่าเท่ากับ 0.30 และ 0.70 ส่วนความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน DGAT1 ไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะเปอร์เซ็นต์ไขมัน เปอร์เซ็นต์โปรตีน และเปอร์เซ็นต์เนื้อนมรวม (P>0.05) อย่างไรก็ตามความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน DGAT1 มีความสัมพันธ์กับลักษณะปริมาณน้ำนม เปอร์เซ็นต์น้ำตาลแลคโตส และของแข็งที่ไม่รวมไขมันนม (P<0.05) โดยโคนมที่มี จีโนไทป์ AA (13.91 กก.) และ KA (12.80 กก.) มีปริมาณน้ำนมสูงกว่าโคนมที่มีจีโนไทป์ KK (12.07 กก.) (P<0.05) ในขณะที่โคนมที่มีจีโนไทป์ KA มีเปอร์เซ็นต์น้ำตาลแลคโตส และของแข็งที่ไม่รวมไขมันนมต่ำกว่าโคนมที่มีจีโนไทป์ KK (4.48 กับ 4.57 และ 8.32 กับ 8.41 ตามลำดับ) (P<0.05) ผลของการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน DGAT1 มีความสัมพันธ์กับลักษณะปริมาณน้ำนม และองค์ประกอบน้ำนม (น้ำตาลแลคโตส และของแข็งที่ไม่รวมไขมันนม) ของโคนมไทยฟรีเชี่ยน ดังนั้นจึงสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลของยีน DGAT1 K232A ในการคัดเลือกลักษณะทางพันธุกรรมของการให้นมในโคนมไทยฟรีเชี่ยนได้

Abstract

The objective of this study was to analyze the association of the Acyl-CoA: diacylglycerol acyltransferase 1 gene (DGAT1) polymorphisms with milk production traits of Thai Friesian dairy cattle (TF). The DGAT1 polymorphisms at position K232A were analyzed by using allele-specific polymerase chain reaction (AS-PCR) technique. Association of the DGAT1 marker with milk yield and milk composition traits was analyzed in 200 TF by General Linear Model. The results showed that the 3 genotypes (AA, KA and KK) of DGAT1 gene were exhibited in TF. The genotypic frequencies of AA, KA and KK genotypes were 0.045, 0.515 and 0.440, respectively. The allele frequencies of A and K alleles were 0.30 and 0.70, respectively. There was no significant association of the DGAT1 polymorphism with the milk fat percentage, milk protein percentage and total solid percentage traits. However, the DGAT1 polymorphisms were significantly associated with the milk yield, milk lactose percentage and solid not fat percentage traits (P<0.05). The cows with the AA (13.91 kg.) and KA (12.80 kg.) genotypes had higher milk yield than the cows with the KK (12.07 kg.) genotype (P<0.05). Whereas, the cows with the KA genotype had lower milk lactose percentage and solid not fat percentage than the cows with the KK genotype (4.48 vs 4.54 and 8.32 vs 8.41), respectively (P<0.05). The results in this study indicate that the DGAT1 polymorphisms are associated with the milk yield and milk composition (milk lactose and solid not fat) traits of TF. Therefore, the DGAT1 K232A marker could be used as marker assisted selection for milk production traits of TF.


เลขทะเบียนวิชาการ: 63(2)-0206-177

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

2 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

3 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000