ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเจริญเติบโตของแพะบอร์เพศผู้หลังหย่านมถึงอายุ 6 เดือน ที่ได้รับโปรตีนระดับต่างๆ กัน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Growth Performance of Male Boer Goats from Weaned to 6 Month Old Fed on Different Protein Levels.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): เดโช ปรากฏรัตน์1/  บัญชา สืบสีมา1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Decho Prakotrat1/   Bancha Suebsima1/
Online: 29 December 2020
หน้าบทความ: 124-135
คำสำคัญ: โปรตีน,แพะบอร์,การเจริญเติบโต ,Protein, Boer Goat, growth performance

บทคัดย่อ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของแพะบอร์ ที่ได้รับโปรตีนในระดับต่างๆ กัน โดยการเสริมอาหารข้น 16 เปอร์เซ็นต์โปรตีน ที่ระดับ 0 200 300 และ 400 กรัมต่อตัวต่อวัน ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomize Design, CRD) มี 4 ซ้ำ ใช้แพะพันธุ์บอร์เพศผู้อายุ 3 เดือน น้ำหนักเฉลี่ย 16.70 ± 1.87 กิโลกรัม จำนวน 16 ตัว เลี้ยงในคอกขังเดี่ยวขนาด 1 × 1.5 เมตร แพะทุกกลุ่มกินหญ้าแพงโกลาแห้งเป็นอาหารหยาบหลัก ทดลองนาน 90 วัน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละวิธีการทดลองโดยวิธีของ Duncan’s new multiple range test ผลการทดลองพบว่า การเสริมอาหารข้นที่ระดับ 0 200 300 และ 400 กรัมต่อตัวต่อวัน ทำให้แพะทดลองได้รับโปรตีนทั้งหมดเฉลี่ยต่อตัวต่อวันเท่ากับ 67.67 95.68 99.54 และ 107.40 กรัม ตามลำดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และการเสริมอาหารข้น 300 และ 400 กรัมต่อตัวต่อวัน แพะมีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) เท่ากับ 85.56 และ 92.22 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ แต่ดีกว่ากลุ่มที่เสริมอาหารข้น 200 กรัมต่อตัวต่อวัน ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเพียง 72.5 กรัมต่อตัวต่อวัน และกลุ่มที่ไม่เสริมอาหารข้นซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่ำที่สุด เท่ากับ 41.94 กรัมต่อตัวต่อวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะ พบว่าการเสริมอาหารข้นที่ระดับ 200 300 และ 400 กรัมต่อตัวต่อวัน มีผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เฉลี่ยเท่ากับ 515.61 606.81 และ 606.10 บาทต่อตัว ตามลำดับ สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมอาหารข้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งมีผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะ 335.14 บาทต่อตัว สรุปได้ว่า การเลี้ยงแพะบอร์เพศผู้หลังหย่านม ถึงอายุ 6 เดือน ด้วยการเสริมอาหารข้นที่มีโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ในปริมาณ 300 กรัมต่อตัวต่อวัน ทำให้แพะมีการเจริญเติบโตและให้ผลตอบแทนจากการเลี้ยงดีที่สุด

Abstract

The objective of this experiment was to study growth performance of Boer goats fed on different levels of protein. Pangola hay were fed to all goats as basal feed. Sixteen percent of crude protein concentrate was supplemented to 3 groups of 3 months old Boer goat according to Completely Randomized Design with 4 treatments and 4 replications (0, 200, 300 and 400 grams concentrate/head/day). The experiment was held in Ubon Ratchathani Livestock Research and Breeding Center, Mueang, Ubon Ratchathani. Each goat was kept individually in 1 × 1.5 m2 cages. Average body weight of sixteen male Boer goats was 16.70 ± 1.87 kg. The experiment was lasted for 90 days, when the ages of goats were 6 months. Data were recorded and analyzed. Means differences among Treatment were compared by using Duncan’s new multiple range test (DMRT) technique. The Result showed that, total protein intake per day of each group were 67.67, 95.68, 99.54 and 107.40 grams for supplement of 0, 200, 300 and 400 grams of concentrate per head per day, respectively (P<0.05). The average daily gain (ADG) of 300 grams concentrate supplementation group was 85.56 grams, while the ADG of 400 grams supplementation was 92.22 grams. There was not significantly different in ADG among 300 and 400 grams supplementation groups, but they were significantly higher than 200 grams and 0 supplementation groups (P<0.05). The ADG of 200 grams and 0 supplementation groups were 72.50 and 41.94 grams. Economics return of 200, 300 and 400 grams concentrate supplementations groups were 515.61, 606.81 and 606.10 Bath/head, respectively. There were not significantly different among those treatments, but significantly higher (P<0.05) than 0 supplementation (335.14 Baht per head). It can be concluded that, supplementation of 300 grams concentrate/head/day (16% CP concentrate) encourages the best growth performance and optimum economics return of male Boer goats.


เลขทะเบียนวิชาการ: 63(2)-0206-179

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000