ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์ซาก และการตัดแต่งซากของแพะซาเนนเพศผู้
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Growth Performance Carcass Percentage and Cutting of Male Saanen.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ดำรัส ชาตรีวงศ์1  สุวิทย์ อโนทัยสินทวี2  ถาวร ถมมาลี3  นงลักษณ์ แก้วคำศรี3
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Damrus Chatreewon1  Suwit Anothaisinthawe2  Thavorn Thommalee3  Nonglag Keawkumsee3
Online: 3 November 2020
หน้าบทความ: 48-62
คำสำคัญ: ซาเนน, การเจริญเติบโต, ลักษณะซาก,Saanen, Growth Performance, Carcass Characteristics

บทคัดย่อ

การศึกษาการเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์ซาก และการตัดแต่งซากของแพะซาเนน โดยใช้ลูกแพะซาเนนเพศผู้ อายุ 3-5 วัน จำนวน 12 ตัว มีน้ำหนักตัว 3.68-3.76 กิโลกรัม ให้อาหารโดยคำนวณให้แพะได้รับโภชนะเพียงพอตรงตามความต้องการของร่างกายตามที่กำหนดโดย National Research Council โดยใช้นมผง และกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบสูตรอาหารในช่วงอายุ 5 วัน ถึง 3 เดือน และหญ้าเนเปียร์สดกับอาหารข้น 18 เปอร์เซ็นต์โปรตีน 72% TDN เป็นอาหารหลักในการประกอบสูตรอาหารในช่วงอายุ 3-6 เดือน ชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์ ปรับเปลี่ยนสูตรอาหารเมื่อน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ 5 กิโลกรัม ให้กินอาหารเต็มที่ มีแร่ธาตุก้อนและน้ำให้กินตลอดเวลา ถ่ายพยาธิภายในเมื่ออายุ 3 เดือน เหมือนกันทุกตัว สุ่มเพื่อทดลองตามการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด มี 3 กลุ่มการทดลอง กลุ่มที่ 1 ไม่ตอน กลุ่มที่ 2 ตอนเมื่ออายุ 10 วัน และกลุ่มที่ 3 ตอนเมื่ออายุ 120 วัน จำนวนกลุ่มละ 4 ตัว แยกขังเป็นรายตัว เลี้ยงแพะทดลองไปจนถึงอายุ 180 วัน ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตอนแพะซาเนนเพศผู้เพื่อเลี้ยงขุน การเจริญเติบโต และต้นทุนการเลี้ยง แล้วนำมาฆ่าชำแหละเพื่อศึกษาลักษณะซาก และคุณภาพซาก นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละวิธีการทดลองโดยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range Test  พบว่าแพะกินอาหารเมื่อคิดเป็นวัตถุแห้งเฉลี่ยต่อวันเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว ตลอดการทดลอง ได้เท่ากับ 2.76±0.21, 2.73±0.08 และ 2.74±0.81 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน 82.35±7.01, 81.93±6.88 และ 82.41±5.06 กรัมต่อวัน และมีน้ำหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 19.27±0.87, 18.93±1.03 และ 19.02±0.76 กิโลกรัม สำหรับกลุ่มที่ไม่ตอน ตอนเมื่ออายุ 10 และ 120 วัน ตามลำดับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ มีต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ยต่อตัวในแต่ละกลุ่มการทดลอง เท่ากับ 2,603.35±18.21, 2,591.92±16.77 และ 2,612.63±11.57 บาท ตามลำดับ มีรายได้หลังหักค่าอาหารเท่ากับ 287.15±6.87, 247.58±7.08 และ 238.46±5.81 บาท ตามลำดับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ  ส่วนเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นพบว่า แพะที่ตอนตั้งแต่อายุ 10 วัน มีซากอุ่น 48.73±2.18 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญกับการตอนที่อายุ 120 วัน ซึ่งมีซากอุ่นเท่ากับ 47.86±3.09 เปอร์เซ็นต์ แต่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ตอนอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ที่มีซากอุ่นเพียง 44.94±4.55 เปอร์เซ็นต์  มีความยาวของซาก 56.87±2.83, 57.15±3.58 และ 56.93±2.65 เซนติเมตร ความกว้างของซาก 23.57±1.83, 24.26±2.07 และ 23.85±1.54 เซนติเมตร สำหรับกลุ่มที่ไม่ตอน ตอนเมื่ออายุ 10 และ 120 วัน ตามลำดับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ  ส่วนพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันของแพะที่ตอนเมื่ออายุ 10 และ 120 วัน มีค่าเท่ากับ 11.13±1.03 และ 10.92±0.91 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ แต่มากกว่าแพะที่ไม่ตอนอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ที่มีพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน 9.84±0.87 ตารางเซนติเมตร  และแพะที่ตอนตั้งแต่อายุ 10 วัน มีเนื้อไม่รวมกระดูก 77.47±4.77 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญกับการตอนที่อายุ 120 วัน ซึ่งมีเนื้อ 76.84±2.81 เปอร์เซ็นต์ แต่มีปริมาณเนื้อสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ตอนอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ที่มีเนื้อไม่รวมกระดูกเพียง 73.77±3.85 เปอร์เซ็นต์

Abstract

Twelve male Saanen kids of 3-5 days old with the weight of 3.68-3.76 kilograms were raised and used for study of growth performance, carcass percentage and cutting of intact and castrated. All goats were fed on the same feed in each period of age according to their requirement. Skimmed milk powder and soybean meal were used as main stuffs in ration during the age of 5 days to 3 months. While fresh Napier grass and 18% protein with 72%TDN pellet concentrate were used as main feed stuffs in ration during the age of 3-6 months. Body weight was recorded weekly and the ration was adjusted at every change of 5 kilograms of body weight. They were fed ad-libitum. Licking mineral and drinking water were provided as free choice. They were dewormed at the age of 3 months. They were randomly designed into Completely Randomized Design with 3 treatments and 4 replications. The first group was randomly collected for intact, while the second group was randomly collected for castrate at 10 days old and the third group was castrated at 120 days old. They were raised and data were collected until 180 days old to study optimum castrate age, growth performance and cost. Then, they were slaughtered to investigate carcass character and carcass quality. Data were analyzed using the General Linear Model procedures of SAS10. Significant differences were further analyzed using Duncan’s New Multiple Range Test11. It was found that, their average daily dry matter intakes of the entire period were 2.76±0.21, 2.73±0.08 and 2.74±0.81% of body weight. Average daily gains were 82.35±7.01, 81.93±6.88 and 82.41±5.06 grams per day. Their final weights were 19.27±0.87, 18.93±1.03 and 19.02±0.76 kilograms for intact, 10 days old and 120 days old castrated groups, respectively. There were not significantly different among different treatments. Feed costs were 2,603.35±18.21, 2,591.92±16.77 and 2,612.63±11.57 Baht. Incomes over feed cost were 287.15±6.87, 247.58±7.08 and 238.46±5.81 Baht, respectively. There were not significantly different among different treatments. While warm carcass percentage of 10 days old castrated group was 48.73±2.18%. It was not significantly different from 120 days old castrated group (47.86±3.09%), but they were significantly higher (P<0.05) than intact group (44.94±4.55%). Carcass lengths were 56.87±2.83, 57.15±3.58 and 56.93±2.65 centimeters. Carcass widths were 23.57±1.83, 24.26±2.07 and 23.85±1.54 centimeters for intact, 10 days old and 120 days old castrated groups, respectively. There were not significantly different among different treatments. Loin eye area of 10 days old castrated group was 11.13±1.03 square centimeters. It was not significantly different from 120 days old castrated group (10.92±0.91 cm2), but they were significantly higher (P<0.05) than intact group (9.84±0.87 cm2). Meats exclude bone percentage of 10 days old castrated group was 77.47±4.77%. It was not significantly different from 120 days old castrated group (76.84±2.81%), but they were significantly higher (P<0.05) than intact group (73.77±3.85%).


เลขทะเบียนวิชาการ: 63(2)-0206-139

1กลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี  ต.บางกะดี
อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000

2กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ปณ 35 ปทจ. ยะลา ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา 95000  โทร. 073 203 218