ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณสมบัติทางชีวเคมีของเลือด คุณภาพซาก และชนิดกรดไขมันในเนื้อของกระบือปลักไทยที่เลี้ยงด้วยกระถินสดระดับต่างกัน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Growth Performance, Blood Biochemical Properties, Carcass Quality and Fatty Acid Types in Meat of Thai Swamp Buffalo Kept to Different Fresh Leucaena leucocephala Levels.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สุลิตา  แพรอัตร์1/ จิรวรรณ  จุ้ยวัดเลา2/ สุวิช  บุญโปร่ง2/ ประมร  เมืองพรม3/ไกรลาศ  เขียวทอง4/  สายัณห์  ทัดศรี5/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Sulita  Prae-ut1/ Jirawan  Juiwatlao2/ Suvit  Boonprong2/ Pramorn  Muangprom3/Krailas  Kiyothong4/  Sayan  Tudsri5/
Online: 2 November 2020
หน้าบทความ: 30-47
คำสำคัญ: กระบือปลัก,ใบกระถิน,องค์ประกอบกรดไขมัน,Thai swamp buffalo, Leucaena leucocephala, fatty acid composition

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้หญ้าสดเสริมกระถินสดต่างระดับต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณสมบัติทางชีวเคมีของเลือด คุณภาพซาก และชนิดกรดไขมันในเนื้อของกระบือปลักไทย ใช้กระบือปลักไทย เพศผู้ จำนวน 12 ตัว อายุเฉลี่ย 18 เดือน น้ำหนักเฉลี่ย 231 กิโลกรัม ภายใต้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 4 ตัว กระบือปลักกลุ่มที่ 1 ได้รับหญ้า เนเปียร์ปากช่อง 1 ตัดสดเต็มที่ (100%) กลุ่มที่ 2 ได้รับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ตัดสด (70%) เสริมด้วยกระถินสด (30%) และกลุ่มที่ 3 ได้รับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ตัดสด (50%) เสริมด้วยกระถินสด (50%) โดยใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 477 วัน ผลการทดลองพบว่า การเสริมกระถินสดในอาหารมีผลต่ออัตราสมรรถภาพการเจริญเติบโต (การเจริญเติบโต และน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น) คุณสมบัติทางชีวเคมีของเลือด (ระดับความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจน) และชนิดและปริมาณของกรดไขมัน (กรดไขมัน Eicosenoic acid; C20:1) ของกระบือปลัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพซากโดยกระบือปลักกลุ่มที่ 2 มีอัตราการเจริญเติบโต น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และปริมาณกรดไขมัน Eicosenoic acid สูงที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 1 ตามลำดับ ขณะที่ระดับความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจนกระบือปลักกลุ่มที่ 3 มีค่าสูงที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 1 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีต้นทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มที่ 2 มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่ำที่สุด

Abstract

The objective of this study was to determine the effects of fresh grass supplemented with different fresh Leucaena leucocephala levels on growth performance, blood biochemical properties, carcass quality and fatty acid types in meat of Thai swamp buffalo. Twelve Thai–male swamp buffaloes aged 18 months old with average body weight of 231 kg were assigned under the completely randomized design (CRD) of 3 treatments with 4 animals in each group viz., Treatment 1 (T1): 100 % Pakchong-1 Napier grass, Treatment 2 (T2): 30 % leucaena+ 70 % Pakchong-1 Napier grass and Treatment 3 (T3): 50 % leucaena + 50 % Pakchong-1 Napier grass for 477 days. The results showed that the supplementation of fresh leucaena in the diet had an effect on the growth performance (growth and weight gain), biochemical properties of blood (concentration of blood urea nitrogen) and type and amount of muscular fatty acid (Eicosenoic acid; C20:1) of swamp buffalo with statistical significance (p <0.05), but without affecting carcass quality. T2 had the highest growth rate, body weight and amount of Eicosenoic acid, followed by T3 and T1, respectively. T3 was the highest, followed by T2 and T1, respectively, whereas the concentration of urea nitrogen, T3 was the highest, followed by T2 and T1, respectively. However, when considering the cost of diet per 1 kg of body weight, it was found that all 3 groups had significance different (p <0.05). T2 had the lowest costs.


เลขทะเบียนวิจัย: 57 (1) -0206-029

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

3/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

4/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

5/ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ