ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ระดับสารเคมีตกค้างในเลือดโคขุนของเกษตรกรที่เลี้ยงโดยใช้เปลือกสับปะรด ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Pesticide Residues Levels in Blood of Fattening Cattle of FarmersRaised by Pineapple Peel in Prachuapkhirikhan Province.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ธิดา โคมแสงทอง1/ ธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล2/ บุญมี สำมณี3/  กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Tida Chomseangthong1/ Thanachitr Hoonthrakool2/ Boonmee Summanee3/ Goolapat Phothikanit1/
Online: 2 November 2020
หน้าบทความ: 15-29
คำสำคัญ: สารเคมีตกค้าง,เปลือกสับปะรด,โคขุน,pesticide residues, pineapple peel, fattening cattle

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาระดับสารเคมีศัตรูพืชตกค้างในเลือดโคขุนของเกษตรกร จำนวน 20 ราย ที่เลี้ยงโดยใช้เปลือกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บตัวอย่างเปลือกสับปะรดเพื่อหาระดับสารเคมีตกค้าง 20 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างเลือดโคขุน เพศผู้ ก่อนทดลองและระยะทดลอง ในฟาร์มเกษตรกร จำนวน 20 ราย ๆ ละ 3 ตัว รวมทั้งสิ้น 120 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2562 วิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างของสารเคมีในเปลือกสับปะรด ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต และกลุ่มกำจัดวัชพืช เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดระหว่างก่อนทดลองและระยะทดลอง โดยวิธี T-Test ในโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต แต่พบสารเคมีตกค้างกลุ่มสารเคมีกำจัดวัชพืช ได้แก่ โบรมาซิล และไดยูรอน พบในปริมาณน้อย (<0.01 – 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ค่าโลหิตวิทยา พบว่าค่า Hb ในระยะทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนค่า Hct ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ค่าชีวเคมีในเลือด ได้แก่ Cr, ALP, ChE, TP, albumin และ globulin ในระยะทดลองกับก่อนทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนค่า AST, ALT, GGT และ CPK ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามพบว่าค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดโคขุนในระยะทดลองอยู่ในช่วงค่าอ้างอิงมาตรฐานของโคปกติ

Abstract

The objective of this study was to evaluate the pesticide residues of fattening cattle that fed pineapple peel of 20 farmers in Prachuapkhirikhan province. Blood samples were collected from 60 male fattening animals including before and during trial period of 3 animals from each farmer. The experimental period was from October 2017 to December 2019. The Carbamate, Organophosphate and Insecticide groups in pineapple peel were analyzed. The average of hematology and blood biochemistry profile levels were performed using T-Test to compare differences between groups in Program Package. The results showed that pesticide residues of Carbamate and Organophosphate groups were not found in pineapple peel. However, insecticide groups such as Bromacil and Diuron were found at low levels (<0.01 – 0.02 mg/kg). Hemoglobin of animals in trial period was at a higher level than in before experimental period (P<0.05) but %hematocrit (%Hct) did not differ. In the terms of blood biochemical profiles such as Cr, ALP, ChE, TP, albumin and globulin in trial period were significantly higher than in before experimental period (P<0.05) but AST, ALT, GGT and CPK levels did not differ. Moreover, in this study we found that hematology and blood biochemical profile levels were within the reference range for normal cattle.


เลขทะเบียนวิจัย: 61(1)-0206-029

1/ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี

2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์