ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลผลิตไข่ของไก่โรดไทยในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Egg Production of Rhode Thai Layer Hen in Organic Farming System.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):  กฤษณะ  อินไข่1/  อัญชลี เจือหอม2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Krishna Inkhai1/  Aunchalee Juahom2/
Online: 9 September 2020
หน้าบทความ: 1-14
คำสำคัญ: ไก่โรดไทย,ระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์,Rhode Thai layer hen, Organic Farming System

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ การใช้อาหาร การจัดการด้านสุขภาพของไก่โรดไทย ที่เลี้ยงในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาไก่ไข่โรดไทยเพศเมีย จำนวน 50 ตัว อายุ 19 สัปดาห์ เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด มีพื้นที่ปล่อยเลี้ยงแบบอิสระ ให้อาหารข้นอินทรีย์ เสริมใบไผ่และหญ้าสด มีน้ำสะอาดให้กินตลอดระยะการศึกษา 56 สัปดาห์ (อายุ 19-75 สัปดาห์) ผลการศึกษา พบว่า ไก่เริ่มให้ไข่ฟองแรก ที่อายุและน้ำหนักตัว เท่ากับ 23 สัปดาห์ และ 1,860 กรัม ตามลำดับ จำนวนไข่สะสมตลอดการศึกษารวม 8,382 ฟอง น้ำหนักไข่ฟองแรกเฉลี่ยเท่ากับ 42.94 กรัม/ฟอง และน้ำหนักไข่ตลอดระยะการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 56.57 กรัม/ฟอง ปริมาณอาหารที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 2,322.40 กิโลกรัม ที่ระดับโปรตีนเฉลี่ย 17.16 เปอร์เซ็นต์ มีการใช้อาหารเฉลี่ย 118.92 กรัม/ตัว/วัน ต้นทุนค่าอาหารอินทรีย์ ราคา 14.58 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่อินทรีย์ ราคา 4.04 บาท/ฟอง โดยตลอดช่วงระยะการศึกษามีอัตราการเลี้ยงรอด 96 เปอร์เซ็นต์

Abstract

The objective of this study is to study the performance of egg production, egg weight, feed consumption and health management of Rhode Thai layer hen raised in the organic farming system under the raising condition of Suphan Buri Livestock Research and Breeding Center, Wang Yao Sub-district, Dan Chang District, Suphan Buri Province. A total of 50, 19 weeks of age, Rhode Thai layer hens were raised in an open house with outdoor grass paddock, were fed with the same organic concentrated feed with bamboo leaves, fresh grasses and provided of clean water during 56 weeks of study period (19 to 75 weeks of age). The result of study was found that Rhode Thai layer hens began to produce first egg at 23 weeks of age with 1,860 grams of average body weight. The accumulated eggs during the study period were 8,382. The average weight of first egg and average weight of egg throughout the study period were 42.94 grams and 56.57 grams respectively. The total amount of feed was 2,322.40 kilograms, 17.16 percent protein level, the average feed consumption was 118.92 grams/hen/day. The cost of organic feed was 14.58 baht/kilograms and cost of organic egg production was 4.04 baht. The liveability during the study period was 96%.


เลขทะเบียนวิจัย : 63(2)-0206-090

1/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

2/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ 10400