ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมสาวทดแทน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ):  Relations Between Growth Traits and Fertility Traits of Dairy Replacement Heifers.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): เมืองนนท์ เสาวคตภูมิ1/ วิชัย ทิพย์วงค์1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Muangnon Saowakuhataphum1/  Vichai Tippawong1/
Online: 10 August 2020
หน้าบทความ: 52-59
คำสำคัญ: โคนม,สหสัมพันธ์,การเจริญเติบโต,ความสมบูรณ์พันธุ์,Dairy cattle, Correlation, Growth, Fertility

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เพื่อ ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตกับลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมสาวทดแทน โดยใช้ข้อมูลโคนมสาวไทยฟรีเชี่ยน (Thai Friesian, TF) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,259 ข้อมูล ได้แก่ น้ำหนักเมื่อหย่านม (Weaning weight, WW) น้ำหนักเมื่ออายุ 1 ปี (Yearling weight, YW) น้ำหนักเมื่ออายุ 15 เดือน (Weight at 15 month old, W15) น้ำหนักเมื่อผสมพันธุ์ครั้งแรก (Weight at first artificial insemination, WF-AI) อายุเมื่อผสมครั้งแรก (Age at first AI, AF-AI) อายุเมื่อผสมติด (Age at first pregnant, AF-P) และจำนวนครั้งต่อการผสมติด (Number of AI, N-AI) มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสองลักษณะ ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient)

       ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก WW YW W15 และ WF-AI เท่ากับ 97.22+13.04 261.40+36.22 309.32+33.66 และ 341.81+28.15 กิโลกรัม ตามลำดับ และลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ AF-AI AF-P และ N-AI เท่ากับ 16.46+1.76 17.09+2.29 เดือน และ 1.86+1.18 ครั้ง ตามลำดับ สหสัมพันธ์ในระหว่างลักษณะการเจริญเติบโต WW YW W15 และ WF-AI มีสหสัมพันธ์กันในเชิงบวก มีค่าระหว่าง 0.2828 ถึง 0.7729 โดยความสัมพันธ์ของ YW กับ W15 มีค่าสูงกว่าลักษณะอื่นๆ เท่ากับ 0.7729 ที่สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 59.73 เปอร์เซ็นต์ สหสัมพันธ์ระหว่าง WW YW และ W15 กับ AF-AI และ AF-P มีค่าในเชิงลบอยู่ระหว่าง -0.1383 ถึง -0.4641 ในส่วนของน้ำหนัก WF-AI กับลักษณะ AF-AI และ AF-P พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก เท่ากับ 0.3480 และ 0.2949 สำหรับลักษณะ N-AI ไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตที่ศึกษาในครั้งนี้ สหสัมพันธ์ระหว่าง AF-AI กับ AF-P มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกระดับสูง คือ 0.7936 ที่ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 62.99 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ N-AI มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นในเชิงบวกกับ AF-P ที่ระดับ 0.6259 ที่สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 39.18 เปอร์เซ็นต์ โดย N0-AI กับ AF-AI พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างต่ำ

Abstract

The objective of this study was to analyze the relationship between growth traits and fertility traits in Thai Friesian heifer. The data comprised 1,259 records of weaning weight (WW), yearling weight (YW), weight at 15 months old (W15), weight at first artificial insemination (WF-AI), age at first AI (AF-AI), age at first pregnant (AF-P) and number of AI (N-AI) from Thai Friesian heifers of the Dairy Cattle Research and Development Center, Pakchong, Nakhon Ratchasima during the period between 2017 and 2019. The correlation between each trait was analyzed using the Pearson product-moment correlation coefficient.

       The results found that the average of WW, YW, W15 and WF-AI were 97.22+13.04 261.40+36.22, 309.32+33.66 and 341.81+28.15, respectively. The correlation coefficient between growth traits of WW, YW, W15 and WF-AI were positive and ranged from 0.2828 to 0.7729. The correlation coefficient between YW and W15 was higher than between other traits at 0.7729 with the coefficient of determination at 59.73 % while the correlation coefficient between WW, YW and W15 with AF-AI and AF-P were negative and ranged from   -0.1383 to -0.4641. However, the correlation coefficient between WF-AI and AF-AI and AF-P were positive at 0.3480 and 0.2949, respectively. The N-AI was not associated with growth traits. The correlation coefficient between AF-AI and AF-P was positively high at 0.7936 with the coefficient of determination at 62.99%. Likewise, the positively high correlation was found between N-AI and AF-P (0.6259) with the coefficient of determination at 39.18%. Whereas, the correlation between N-AI and AF-AI was positively low.


ทะเบียนวิชาการเลขที่: 63(2)-0206-089 1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130