ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์ลูกผสมสองสายของกรมปศุสัตว์ ในสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ กัน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Two-crossbred pig Productive Performance of Department of Livestock Development in difference of environments.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): เทิดศักดิ์  อินทรักษ์1/  วรรณสิงห์ หงส์คำ2/  ชนะสิบทิศ  ทรัพย์อนันต์3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Terdsak Intarak1/  Wansingha Hongkum2/Chanasibtid Sub-a-non3/
Online: 10 August 2020
หน้าบทความ: 40-51
คำสำคัญ: แม่สุกรสองสาย, การผลิต  ,การสืบพันธุ์,Two-crossbred sows, production, reproduction

บทคัดย่อ

  การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์ลูกผสมสองสายของกรมปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และการให้ผลผลิตของแม่สุกรพันธุ์ลูกผสมสองสาย ในสภาพของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ (TP)  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว (SA) และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี (SB) ในปี 2554 ดำเนินการทดสอบสุกรสองสายเพศเมียจำนวน 60 ตัว ประกอบไปด้วยสุกรลูกผสมลาร์จไวท์แลนด์เรซ สายไอร์แลนด์ราชบุรี (IR) จำนวน 30 ตัว และ สายแคนาดาราชบุรี (CR) จำนวน 30 ตัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Least Square Analysis จากการศึกษาพบว่าลักษณะความยาวรอบอก(heart girth) ของ IR มีค่ามากกว่า CR อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เท่ากับ 100.96± 0.15 และ 101.42± 0.16 ซม. ตามลำดับ ขณะที่ลักษณะการเจริญเติบโต และลักษณะซากบางประการไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ต่อมาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกสุกรที่เกิดมีชีวิตจำนวน 2,296 ตัว ที่เกิดจากแม่สุกรจำนวน 60 ตัว จาก TP SA และ SB ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2558  วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Least Square Analysis ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของสายพันธุ์แม่สุกรมีผลต่อ น้ำหนักลูกสุกรแรกเกิดมีชีวิตเฉลี่ย (AWB) โดย IR มีค่าสูงกว่า CR (P<0.01) มีค่าเท่ากับ 1.375 ± 0.013  และ 1.334 ± 0.011 กิโลกรัม ตามลำดับ  อิทธิพลของสถานที่มีผลต่อทุกลักษณะที่ศึกษา พบว่า AWB ของ TP มีค่าสูงกว่า (P<0.01)  SB และ SA เท่ากับ 1.580±0.015 1.455±0.031 และ 1.028±0.028 กิโลกรัม ตามลำดับ  น้ำหนักเฉลี่ยที่ 3 สัปดาห์ ของ SB มีค่าสูงกว่า (P<0.01) TP และ SA เท่ากับ 5.757±0.097 4.734±0.048 และ 3.911±0.088 กิโลกรัม ตามลำดับ และน้ำหนักหย่านม(4 สัปดาห์) เฉลี่ยของ SB มีค่าสูงกว่า (P<0.01) TP และ SA เท่ากับ 6.761±0.103 5.785±0.051 และ 5.190±0.094  กิโลกรัม ตามลำดับ และทำการศึกษาข้อมูลการสืบพันธุ์ จากบันทึกการคลอด จำนวน 197 ครอก   ของ TP  และ  SB  พบว่า ลูกสุกรที่เกิดจากแม่พันธุ์ IR มีน้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ยต่อตัวสูงกว่า (P<0.01)  แม่พันธุ์ CR เท่ากับ 1.566±0.031 และ 1.452±0.031  กิโลกรัม ตามลำดับ  จำนวนลูกมีชีวิตที่ 3 สัปดาห์ต่อครอก ของ CR มีค่าสูงกว่า (P<0.05)  IR  เท่ากับ 8.702±0.424 และ 7.853±0.427 ตัว  ตามลำดับ น้ำหนักลูกที่ 3 สัปดาห์เฉลี่ย ต่อตัว ของ CR  มีค่าต่ำกว่า (P<0.01) IR เท่ากับ 5.192±0.146 และ 5.497±0.148 กิโลกรัม  ตามลำดับ และ จำนวนลูกหย่านมเฉลี่ยต่อครอกของ CR มีค่าสูงกว่า (P<0.05) IR เท่ากับ 8.665±0.424 และ 7.840±0.427 ตัว ตามลำดับ

Abstract

The objectives of this research were to study the growth performance, reproduction and production performances of two crossbred sows of Department of Livestock Development at Tha Phra livestock Research and Breeding Center (TP), Sa Kaeo livestock Research and Breeding Center (SA) and Suphan Buri livestock Research and Breeding Center (SB) in 2011. There were 60 gilts consisted of 30 Largewhite-Landrace (LWLR) crossbred of Ireland Ratchaburi (IR) Line and 30 Canada Ratchaburi (CR) crossbred from growth performance testing group. The data were analyzed by Least square analysis. The result showed that the heart girth of IR was more than CR significantly, 100.96±0.15 and 101.42±0.16 cm. respectively (P<0.05). There are no differences of the growth traits and some carcass traits (P>0.05). The data of 2,296 pigs from 60 sows of TP, SA and SB during 2011-2015 analyzed by least square analysis. It was found that the sow breeds affected the average body weight at birth (AWB). The AWB of IR was highly significantly greater than CR (1.375 ± 0.013 and 1.334 ± 0.011 kilograms, P <0.01). The different environments influenced all traits. The AWB of TP pigs was higher than SB and SA (1.580 ± 0.015, 1.455 ± 0.031 and 1.028 ± 0.028 kilograms respectively, P<0.01). The 3-week body weight of SB was higher than TP and SA, there were 5.757 ± 0.097, 4.734 ± 0.048 and 3.911 ± 0.088 kilograms respectively (P<0.01). The weaning weight of SB was higher than TP and SA , there were 6.761 ± 0.103, 5.785 ± 0.051 and 5.190 ± 0.094 kg respectively (P<0.01). The reproductive data were collected from the birth record of 197 litters TP and SB . It showed that the piglets from  IR  had higher AWB than the piglets from CR , there were 1.566 ± 0.031 and 1.452 ±. 0.031 kilograms, respectively (P<0.01). The litter size at 3 weeks of CR  was higher than  IR , there were 8.702 ± 0.424 and 7.853 ± 0.427 heads, respectively (P<0.05). The average body weight of piglet at 3-week from CR was lower than IR, there were 5.192 ± 0.146 and 5.497 ± 0.148 kg, respectively (P<0.01). The average litter size at weaning of CR was higher than IR significant difference, there were 8.665±0.424 and 7.840±0.427 heads, respectively (P<0.05).


เลขทะเบียนวิจัย : 55(1)-0206-026

1/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต.ท่าพระ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40260

2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

3/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี ต.วังยาว  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180