ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของไก่ดำนครไทย
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Growth Performance, Economic Return and Reproductive Performance of Nakhonthai Black Chicken.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ชำนาญ  บุญมี1/ ประสิทธิ์  ยิ้มเกตุ2/  เฉลิมชัย  จันทศร3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Chamnan Boonmee1/   Prasit Yimget2/  Chalermchai  Janthasorn3/
Online: 10 August 2020
หน้าบทความ: 29-39
คำสำคัญ: สมรรถภาพการเจริญเติบโต,ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ,สมรรถภาพการสืบพันธุ์,ไก่ดำนครไทย,Growth performance, Economic return, Reproductive performance,  Nakhonthai Black Chicken  

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสมรรถภาพการสืบพันธุ์ไก่ดำนครไทย โดยการนำไก่ดำนครไทยแรกเกิดที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์แล้ว จากฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จำนวน 500 ตัว ติดหมายเลขที่ปีกทุกตัว ให้อาหารแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกอายุ 0-4 สัปดาห์ ให้อาหารไก่ไข่ระยะไก่เล็ก โปรตีนร้อยละ 19 ระยะที่สองอายุ 5-16 สัปดาห์ ให้อาหารไก่ไข่ระยะไก่รุ่นโปรตีนร้อยละ 15 ระยะที่สามอายุมากกว่า 16 สัปดาห์ ให้อาหารไก่ไข่ระยะไก่พันธุ์โปรตีนร้อยละ 16 ทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตเมื่ออายุ 4 8 12 และ 16 สัปดาห์ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 12 และ 16 สัปดาห์ หลังจากนั้นคัดไก่เพศเมีย 150 ตัว เพศผู้ 30 ตัว ไว้ทดสอบสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ ตั้งแต่เริ่มไข่ฟองแรกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้วิธีผสมเทียม ผลการศึกษาพบว่าไก่มีน้ำหนักแรกเกิด 31.68±2.63 กรัม เมื่ออายุ 4 8 12 และ 16 สัปดาห์ พบว่ามีน้ำหนักตัว FCR และ ADG เท่ากับ 260.68±41.72 กรัม 1.97 และ 8.21±1.53 กรัม/วัน 686.38±111.56 กรัม 2.71 และ 11.69±1.99 กรัม/วัน 1,156.84±202.33 กรัม 3.08 และ 13.39±4.78 กรัม/วัน และ 1,518.87±265.99 กรัม 3.62 และ 13.27±2.37 กรัม/วัน ตามลำดับ น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ (52 สัปดาห์) เพศผู้และเพศเมีย มีค่าเท่ากับ 3,100.00±160.00 และ 2,185.55±302.18 กรัม ตามลำดับ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เมื่ออายุ 12 และ 16 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 31.14 และ 41.03 บาท/ตัว ตามลำดับ ต้นทุน/ผลิตลูกไก่ 1 ตัวมีค่าเท่ากับ 22.19 บาท สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ มีอายุให้ไข่ฟองแรก 155.68±15.04 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,668.08±161.21 กรัม แม่ไก่ให้ไข่/แม่/ปี 147.98±39.05 ฟอง ไข่ทั้งหมด 22,122 ฟอง ไข่เข้าฟัก 17,165 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 77.59 ไข่ไม่ได้เข้าฟัก 4,957 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 22.41 ไข่เข้าฟักเป็นไข่มีเชื้อ 15,123 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 68.36 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 88.11 ของไข่เข้าฟัก ไข่ไม่มีเชื้อ 2,042 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 9.23 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 11.29 ของไข่เข้าฟัก ไข่เชื้อตาย 2,515 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 11.36 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 14.65 ของไข่เข้าฟัก ไข่ตายโคม 3,130 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 14.14 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 18.23 ของไข่เข้าฟัก ลูกเกิด 9,478 ตัว คิดเป็นร้อยละ 42.84 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 55.21 ของไข่เข้าฟัก ให้ลูก/แม่/ปี 63.18 ตัว

Abstract

The objectives of this study were to study on the growth performance, economic return and reproductive performance of Nakhonthai Black Chicken. Five hundred Nakhonthai Black Chicken from DLD network farm were used for two study wing tag was attached every chicken. Feeding was divided into 3 Phases. The first phase on age 0-4 weeks give feed laying hens 19% protein phase 2 on age 5-16 weeks give feed laying hens 15% protein and phase 3 on age >16 weeks give feed laying hens 16% protein. Growth performance at fattening periods 4, 8, 12 and 16 weeks, economic return at 12 and 16 weeks were tested and reproductive performance were tested using 150 female chickens, 30 male chickens, age at first eggs for 1 year, by using the artificial insemination method. The results showed that birth weight  31.68±2.63 grams, Body weight, FCR and  ADG fattening period at 4, 8, 12 and 16 weeks were to be 260.68±41.72 grams, 1.97 and 8.21±1.53 grams/day, 686.38±111.56 grams, 2.71 and 11.69±1.99 grams/day, 1,156.84±202.33 grams,  3.08 and 13.39±4.78 grams/day and 1,518.87±265.99 grams, 3.62 and 13.27±2.37 grams/day, respectively. Mature weight of male and female (52 weeks) were to be 3,100.00±160.00 and 2,185.55±302.18 grams, respectively. Economic return at 12 and 16 weeks were 31.14 and 41.03 baht, respectively. Cost/chick was 22.19 baht. Reproductive Performance, age at first eggs 155.68±15.04 days, weight at first eggs 1,668.08±161.21 grams, egg/hen/year 147.48±39.05 eggs, total eggs 22,122 eggs, hatching eggs 17,165 eggs (77.59%), eggs not entering hatch 4,957 eggs (22.41%), fertilized 15,123 eggs, non-fertilized eggs  2,042 eggs, Dead egg 2,515 eggs, dead chick 3,130 chicks, chick born 9,478 chicks, percent of all eggs and percent of hatching eggs of fertilized, non-fertilized eggs, Dead eggs, dead chick and  chick born were 68.36 and 88.11, 9.23 and 11.29, 11.36 and 14.65, 14.14 and 18.23 and 42.84 and 55.21 respectively. Chicks/Hen/Year 63.18 chicks.


เลขทะเบียนวิจัย: 61(1)-0206-016

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อำเภอเมืองตาก 63000

3/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130