ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ความสุขและความอยู่ดีมีสุขจากการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): The Happiness and Well-Being of Farmers with Promotion on Raising Riverine Buffalo in Buriram Province.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สุวิช บุญโปร่ง1/ เฉลิมพล มหามาตร1/ นิกร สางห้วยไพร1/ และ พิชิต ชุ่มเจริญ1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Suvit Boonprong1/ Chalermpon Mahamart1/ Nikorn Sanghuayphrai1/ and Pichit Chumchalern1/
Online: 10 August 2020
หน้าบทความ: 13-28
คำสำคัญ: ความสุข,ความอยู่ดีกินดี,กระบือนม,จังหวัดบุรีรัมย์,happiness, well-being, riverine buffalo, Buriram province

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนม จำนวน 40 ราย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในโปรแกรมสำเร็จรูป แปรผลข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) พบว่า เกษตรกรเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 5.76 ตัว มีประสบการณ์การเลี้ยงกระบือนมเฉลี่ย 6.25 ปี มีพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 11.86 ไร่ ระดับความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรก่อนและระหว่างเลี้ยงกระบือนม พบว่า ระดับความสุขจากผลรวมคะแนนจากคำถาม 29 ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยก่อนเลี้ยงกระบือนมเกษตรกรมีความสุขในระดับมีความสุขน้อย (72.21) ส่วนระหว่างเลี้ยงกระบือนม มีความสุขในระดับมีความสุขปานกลาง (90.20) ความอยู่ดีมีสุขก่อนการเลี้ยงกระบือนม พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพอนามัย และความอยู่ดีมีสุขโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมีความสุขปานกลาง ยกเว้นด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ อยู่ในระดับมีความสุขมาก สำหรับระหว่างเลี้ยงกระบือนม พบว่า ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพอนามัย ในระดับมีความสุขปานกลาง ส่วนด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ และความอยู่ดีมีสุขโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมีความสุขมาก ระหว่างการเลี้ยงกระบือนม พบว่าเกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรค เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ แม่กระบือนมเป็นสัดไม่ชัดเจนและผสมติดยาก ร้อยละ 24.32 แม่กระบือให้ผลผลิตน้ำนมต่ำ ร้อยละ 21.62 ขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูแล้ง ร้อยละ 18.92 มีพื้นที่จำกัดและไม่มีแปลงหญ้าเลี้ยงกระบือ ร้อยละ 18.24 และขาดความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงกระบือนม ร้อยละ 16.89 เกษตรกรมีความต้องการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ดังนี้ การจัดหากระบือนมพ่อพันธุ์ดีมาบริการให้กับเกษตรกร รัฐบาลควรกำหนดมาตรการน้ำนมดิบจากกระบือนมอย่างชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นด้านราคาน้ำนมดิบ การสร้างแรงจูงใจโดยพาไปศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ การจัดฝึกอบรมการเลี้ยงกระบือนม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงกระบือนมในอนาคต การพัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์และการถนอมพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจอาชีพกระบือนมอย่างจริงจัง ประชาสัมพันธ์วิธีการเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเลี้ยงกระบือนมผ่านสื่อต่างๆ

Abstract

The objectives of this study were to examine the happiness and well-being of farmers with promotion on raising riverine buffalo in Buriram province, Thailand. The 40 farmers were interviewed from October 2015 to September 2016. Data were collected using questionnaires, analyze those data and compared using Statistical Package Program, and explained results with statics by using percentage, mean and standard deviation. The results showed that farmers kept riverine buffalo with the average 5.76 animals per household. They had experiences in raising riverine buffalo with the average 6.25 years. Their areas for agriculture were 5.63 Rai per family. The happiness and well-being levels from analyzing 29 questions of farmers between before and during raising riverine buffalo were significantly difference (P<0.05). It found that before raising riverine buffalo, they had a little happiness level with an average of 72.21, and during raising riverine buffalo their happiness was at a moderate level with an average of 90.20. In the terms of well-being happiness, before raising riverine buffalo revealed that the farmers had well-being happiness in economic, social, families, health and total well-being happiness which were at moderate level. However, their cultural beliefs had a high level. In during period of raising animals found that the farmers had well-being happiness in economic and health which were at moderate level. They had well-being happiness in social, families, cultural beliefs and total well-being happiness at a very high level. The problems and obstacles on raising riverine buffalo of those farmers in descending order were as follow: silent heat and low conception rate in dairy buffaloes (24.32%), low milk production (21.62%), lacking water source in the dry season (18.92%), lacking the area and forage pasture for raising animals (18.24%), and lack of knowledge in raising riverine buffalo (16.89%). The demand is supported by the government as follow: procurement of good breeder buffalo sire for service to farmers, the government should clearly specify measures for raw milk from buffalo, creating confidence in the price of raw milk, creating incentives by taking a study tour to a successful sample farm, training for raising riverine buffalo, creating a network of the farmers to share knowledge and solve problems as well as guidelines for development of riverine buffalo farming in the future, development of water resources, promoting crop forage and preserving forage in dry season, encourage new generation farmers to seriously turn their attention to the riverine buffalo profession, publicize new technology methods for raising buffaloes through various media.


เลขทะเบียนวิจัย: 59(1)-0206-008

1/ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220