ชื่อบทความ(ภาษาไทย): เครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์ต่อความต้านทานโรคบรูเซลโลซิสในกระบือ
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Genetic Markers Associated to Brucellosis Resistance in Swamp Buffaloes.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สุวิช  บุญโปร่ง1/  กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ1/  นิกร สางห้วยไพร1/ อาภัสสรา ชูเทศะ2/ มนยา เอกทัตร์3/ และ มนต์ชัย ดวงจินดา4/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Suvit Boonprong1/ Goonlapat Photikanit1/ Nikorn Sanghuayphrai1/ Appassara Chuthesa2/ Monya Ekgatat3/ and Monchai Duanjinda4/
Online: 10 August 2020
หน้าบทความ: 1-12
คำสำคัญ: โรคแท้งติดต่อ,Brucellosis,MHC ,BoLA-DRB3.2

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาความหลากหลายของรูปแบบยีน BoLA-DRB3.2 และหาความสัมพันธ์ของรูปแบบยีนกับการเกิดโรคบลูเซลโลซิสในกระบือปลัก ใช้ตัวอย่างกระบือปลัก จำนวน 210 ตัว แบ่งเป็นกระบือปลักไม่เป็นโรคบลูเซลโลซิส 165 ตัว กระบือเป็นโรคบลูเซลโลซิส 32 ตัว และกระบือให้ผลตรวจสงสัย จำนวน 13 ตัว จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ทำการตรวจรูปแบบของยีน BoLA-DRB3.2 ใช้เทคนิค PCR-RFLP ผลการศึกษาตรวจรูปแบบอัลลีล 42 รูปแบบในกระบือปลัก เป็นรูปแบบที่มีรายงานมาก่อนแล้ว 9 รูปแบบและยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน 33 รูปแบบ จากนั้นหาความถี่ยีน BoLA-DRB3.2 ทั้งใน 42 รูปแบบ พบความถี่รูปแบบอัลลีล BoLA-DRB3.2*wbr มากที่สุด เมื่อทำการวิเคราะห์รูปแบบอัลลีลของยีน BoLA-DRB3.2 กับการเกิดโรคบลูเซลโลซิส พบว่า BoLA-DRB3.2*bbd และ BoLA-DRB3.2*hbr มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคบลูเซลโลซิสในกระบือปลัก และ BoLA-DRB3.2*bbd และ BoLA-DRB3.2*hbr มีค่าความน่าจะเป็นในการเกิดโรคบลูเซลโลซิส เท่ากับ 0.254 (25.40 %;  P = 0.045) และ 0.430 (43.00 %; P = 0.003) ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม BoLA-DRB3.2*obe มีแนวโน้มการเกิด    โรคบลูเซลโลซิส เท่ากับ 0.278 (27.80 %; P = 0.094)

Abstract

  The objective of study was to evaluate genetic markers associated to Brucellosis resistance in swamp buffaloes. Two-hundred and ten swamp buffaloes which were 165 non-infectious and 32 infectious and 13 carrier buffaloes were investigated in this study. These swamp buffaloes were obtained from Phayao, Lamphayaklang and Suratthani Livestock Research and Breeding Center. PCR-RFLP was used to detect BoLA-DRB3.2 patterns. As the results, there were 42 patterns in BoLA-DRB3.2 genes and it was found that there were 9 alleles which have been reported and 33 novel allele patterns. BoLA-DRB3.2*wbr was the highest allele frequency. Analysis of BoLA-DRB3.2 allele and Brucellosis occurrence in swamp buffaloes found that BoLA-DRB3.2*bbd and BoLA-DRB3.2*hbr associated with Brucellosis in Thai swamp buffaloes. BoLA-DRB3.2*bbd and BoLA-DRB3.2*hbr had estimated probability of Brucellosis as 0.254 (25.40%, with P = 0.045)and 0.430 (43.00%, with P = 0.003), respectively. However, BoLA-DRB3.2*obe had trended probability of Brucellosis buffaloes as 0.278 (27.80%, with P = 0.094).


เลขทะเบียนวิจัย: 58(1) – 0206 – 014

1/สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

2/สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

3/คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

4/คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น