ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การขุนโคลูกผสมทาจิมะที่เลี้ยงขุนระยะปานกลางโดยใช้อาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration, TMR)
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): The Fattening of Tajima Crossbred Cattle Fed on Total Mixed Ration.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): วัชระ ศิริกุล1/ กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):

Wachara Sirikul1/ Goonlapat Phothakanit2/

Online: 29 April 2020
หน้าบทความ: 67-82
คำสำคัญ: โคลูกผสมทาจิมะ,อาหารผสมครบส่วน,การขุน,Tajima crossbred cattle,Total Mixed Ration (TMR),fattening

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาการขุนโคลูกผสมทาจิมะที่เลี้ยงขุนระยะปานกลาง (180 วัน) โดยใช้อาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration, TMR) ที่มีโปรตีนหยาบ 13.69 เปอร์เซ็นต์ ทำการทดลองระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – ตุลาคม 2561 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยใช้โคเพศผู้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ลูกผสมทาจิมะ x บราห์มัน (TB) จำนวน 5 ตัว ทาจิมะ x พื้นเมือง (TN) จำนวน 4 ตัว และ ทาจิมะ x ซาฮิวาล (TS) จำนวน 3 ตัว วิเคราะห์ความแปรปรวนของลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพซาก โดยใช้วิธีลิสแควร์ (Least Square Analysis) ผลการศึกษา พบว่า โค TB มีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) สูงกว่า TS และ TN (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 1,111.11 1,080.56 และ 855.56 กรัมต่อวัน ตามลำดับ แต่ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) ของโคทั้งสามกลุ่ม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าเท่ากับ 12.82 11.86 และ 9.89 ตามลำดับ ปริมาณอาหารที่กินเมื่อคิดเป็นน้ำหนักแห้งตลอดระยะเวลาทดลองของโค TS และ TB สูงกว่า TN (P<0.01) เท่ากับ 2,435.00 2,342.36 และ 1,521.23 กิโลกรัมต่อตัว ตามลำดับ โค TS และ TB กินอาหารเมื่อคิดเป็นวัตถุแห้งเฉลี่ยต่อวันสูงกว่า TN (P<0.01) เท่ากับ 13.53 12.95 และ 8.45 กิโลกรัมต่อตัว ตามลำดับ ปริมาณโปรตีนหยาบที่กินได้เฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1.85 1.77 และ 1.16 กิโลกรัมต่อตัว ตามลำดับ (P<0.01) ลักษณะซากและคุณภาพซาก พบว่า พันธุ์ไม่มีอิทธิพลต่อ ลักษณะเปอร์เซ็นต์ซาก (dressing percentage) โดยโค TS TB และ TN มีค่าเท่ากับ 56.43 53.17 และ 55.59 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่มีผลต่อขนาดของพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน (loin eye area) โดยโค TS มีพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันสูงกว่า TN (P<0.01) โดยมีค่า เท่ากับ 113.14 106.40 และ 98.63 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ผลตอบแทนจากการขุนโค พบว่า โค TS มีต้นทุนค่าอาหาร 16,063 บาท และ TB มีต้นทุนค่าอาหาร 15,466.93 บาท สูงกว่า TN ที่มีต้นทุนค่าอาหารเพียง 9,917.98 บาท อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ส่วนมูลค่าจำหน่ายหลังสิ้นสุดการทดลอง ของโค TS เท่ากับ 65,950.00 บาท ต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ กับโค TB ที่ขายได้ 65,100.00 บาท แต่โค TN ขายได้เพียง 41,425.00 บาท ต่ำกว่า TS และ TB (P<0.01) รายได้หลังหักค่าอาหารและพันธุ์โคที่นำมาขุนของโค TB และ TS เท่ากับ 18,063 บาท และ 17,336.16 บาท ต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่สูงกว่า TN ที่มีรายได้หลังหักค่าอาหารและพันธุ์โคเพียง 13,289.52 บาท (P<0.05) เมื่อคิดรายได้เฉลี่ยต่อวันจากการขายโค TB ที่มีรายได้เท่ากับ 100.35 บาทต่อวัน ซึ่งต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ กับ TS ที่มีรายได้ 96.31 บาทต่อวัน แต่สูงกว่าโค TN ที่มีรายได้เพียง 73.83 บาทต่อวัน (P<0.05)

Abstract

The aimed of this study was to investigate the result of 3 groups of Tajima crossbred cattle fed on Total Mixed Ration (TMR) for 180 days fattening. Crude protein of TMR was 13.69 percentages. The experiment was carried out during March, 2017 to October, 2018. The Completely Randomized Design was used with 3 treatments of males Tajima crossbred cattle as follows: 5 Tajima x Brahman (TB), 4 Tajima x Native (TN) and 3 Tajima x Sahiwal (TS). Growth performance, carcass characteristic and quality were statistically analyzed using the least square analysis method. The result was found that, TB had significantly higher (P<0.05) average daily gain (ADG) than TS and TN. There were 1,111.11, 1,080.56 and 855.56 grams/day, respectively. While feed conversion ratio (FCR) was not significantly differ among 3 groups (12.82, 11.86 and 9.89 kg of feed per 1 kg gain for TB, TS and TN, respectively). Dry matter intake during fattening period of TS and TB were significantly higher (P<0.01) than TN (2,435.00, 2,342.36 and 1,521.23 kg per head, respectively). The average dry matter intake per day of TS and TB were significantly higher (P<0.01) than TN (13.53, 12.95 and 8.45 kg per head, respectively). Average crud protein intake per day of TS and TB were significantly (P<0.01) higher than TN (1.85, 1.77 and 1.16 kg per head). Carcass characteristic and quality were found that among crossbred groups were not significantly differences (56.43, 53.17 and 55.59%, respectively). Moreover, loin eye area of TS was significantly higher (P<0.01) than TN cattle (113.14, 106.40 and 98.63 cm2 for TS, TB and TN, respectively). Income from fattening showed that TS was not significantly different feed cost from TB, but TS had a higher (P<0.01) feed cost than TN (16,063, 15,466.93 and 9,917.98 Baht). Price of TS was 65,950.00 Baht. It did not significantly differ from TB which price was 65,100.00 Baht. The TN price was 41,425.00 Baht, it was significantly lower (P<0.01) than TS and TB cattle. Income over feed cost and initial animal of TB were not significantly difference from TS (18,063 Baht and 17,336.16 Baht), but significantly higher (P<0.05) than TN (13,289.52 Baht). Income per day of TB did not significantly differ from TS (100.35 Baht/day and 96.31 Baht/day). The TB and TS were significantly higher (P<0.05) income per day than TN (73.83 Baht per day).


เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0206-037

1/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

2/กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ 10400