ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อและการรับรู้ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการแข่งขันด้านปศุสัตว์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): A Study on Beef Cattle Productivity and Acknowledged for Competition in ASEAN Economic Community (AEC) of Farmers in Srisaket Province, Thailand.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): มังกร วงศ์ศรี1/ ประมร เมืองพรม1/ ประสาท มัชฌิโม1/ พรเลิศ เพิ่มธัญกิจ1/ เดชา ใจเที่ยงธรรม1/สมพาน สีดา1/ และ สุวิช บุญโปร่ง2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): M. Wongsri1/ P. Mueangprom1/ P. Mutchimo1/ P. Premtunyakig1/ D. Jaithangthum1/ S. Seeda1/ and  S. Boonprong2/
Online: 28 April 2020
หน้าบทความ: 45-62
คำสำคัญ: โคเนื้อ,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,จังหวัดศรีสะเกษ,beef cattle,AEC,Sisaket province

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อและการรับรู้ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการแข่งขันด้านปศุสัตว์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนตัวอย่าง 400 ราย ระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลี้ยงโคเนื้อ อายุระหว่าง 41 – 60 ปี มีอาชีพหลักคือทำนา/ทำไร่ ร้อยละ 87.50 สำหรับความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อและการรับรู้ของเกษตรกร เพื่อการแข่งขันด้านปศุสัตว์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ทราบแต่ไม่เข้าใจรายละเอียด (57.50%) อย่างไรก็ตามเกษตรกรให้ความคิดเห็นว่า จะต้องมีการปรับตัวในการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านการจัดการเลี้ยงดู (21.92%) พันธุ์โคเนื้อ (20.13%) การป้องกันโรคและดูแลสุขภาพโค (18.82%) และ ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือการเลี้ยงโคเนื้อ ร้อยละ 97.50%

Abstract

The objectives of this study were to examine with the study on beef cattle productivity and acknowledged for competition in ASEAN Economic Community (AEC) of farmers in Srisaket Province, Thailand. The amount of 400 farmers samples in Sisaket province were recorded of the period of September 2018 to July 2019. The results showed that farmers were 41 – 60 years old with rearing cattle between 41 to 60 years (87.50%). For, the majority of them were the farmers which received and known with AEC. However, the beef cattle production in this presented were 21.92% this ones, breeding improvement (20.13%), prevented and performed by DLD (18.82%).


เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0206-027

1/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

2/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์