ชื่อบทความ(ภาษาไทย):   ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะพื้นเมืองภาคใต้
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Genetic Progress of Growth Performance and Fertility of Southern Thai indigenous Goat.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สวัสดิ์ คงหนู1/ ดำรัส ชาตรีวงศ์2/ ถาวร ถมมาลี2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Sawat Khongnoo1/ Damrus Chatreewong2/ Thaworn Thommalee2/
Online: 3  April 2020
หน้าบทความ: 22-32
คำสำคัญ: แพะพื้นเมืองภาคใต้, แนวโน้มพันธุกรรม, คุณค่าการผสมพันธุ์, Southern Thai indigenous Goat, Genetic trend, Estimated breeding value

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินแนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโต ได้แก่ น้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักเมื่ออายุ 3 เดือน น้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือน น้ำหนักเมื่ออายุ 9 เดือน และความสมบูรณพันธุ์ด้านระยะห่างการให้ลูก ของแพะพื้นเมืองภาคใต้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2544-2559 ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง นำมาวิเคราะห์โดยใช้สมการหุ่นแบบผสม (mixed model) ใช้ข้อมูลของสัตว์ทุกตัวที่เป็นญาติกันมาวิเคราะห์ร่วมในรูปแบบ animal model วิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม ด้วยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) และประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ (Estimate Breeding Value, EBV) ด้วยเทคนิค Best linear Unbiased Prediction (BLUP) แล้วนำคุณค่าการผสมพันธุ์ที่ประเมินได้มาคำนวณค่าเฉลี่ยในแต่ละปี และสร้างกราฟ เพื่อประเมินแนวโน้มทางพันธุกรรม (Genetic trend) พบว่า น้ำหนักแรกเกิด เฉลี่ยเท่ากับ 1.72±0.28 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่ออายุ 3 เดือน เฉลี่ยเท่ากับ 7.59±1.99 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือน เฉลี่ยเท่ากับ 11.41±2.60 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่ออายุ 9 เดือน เฉลี่ยเท่ากับ 15.20±2.66 กิโลกรัม และระยะห่างการให้ลูก เฉลี่ยเท่ากับ 264.02±92.00 วัน และพบว่า ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของน้ำหนักแรกเกิด และระยะห่างการให้ลูก มีแนวโน้มลดลงปีละ 0.01 กิโลกรัม และ 2.04 วัน น้ำหนักเมื่ออายุ 3, 6 และ 9 เดือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปีละ 0.04, 0.02 และ 0.03 กิโลกรัม ตามลำดับ

Abstract

The study was aimed to estimate genetic trends of birth weight, 3, 6, 9 months old weight and kidding interval in Southern Thai indigenous goat. The data were collected within Trang Livestock Research and Breeding Center from the year 2001-2016. Animal mixed model and Restricted Maximum Likelihood (REML) technique were used to estimate breeding value (EBV) of each goat. Yearly means of EBV was process to linear regression and predict genetic trends. It was found that, average birth weight, 3, 6 and 9 months old weight were 1.72±0.28, 7.59±1.99, 11.41±2.60 and 15.20±2.66 kg, respectively. Average kidding interval was 264.02±92.00 days. The genetic trend of birth weight and kidding interval were decrease 0.01 kg and 2.04 days yearly, respectively. While the genetic trend of 3, 6 and 9 months old weight were increase 0.04, 0.02 and 0.03 kg yearly.


เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0206-026

1ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง ต. วังคีรี อ. ห้วยยอด จ. ตรัง 92210 2ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ปณ. 35 ปทจ. ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา 95000