ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของการใช้โยเกิร์ตเป็นอาหารเสริมต่ออัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวของโคนม
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Effects of using Yoghurt as Dietary Supplement of Thai-Friesian dairy cattle on weight gain rates.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): อนุสรณ์ ธิโนวงค์1/  วุฒิไกร ทางาม2/  ยวงยศ จินดาทะจักร์1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Anusorn Thinowong1/  Wuttikrai Tangam2/  Yaungyote JIndatajuk1/
Online: 3 April 2020
หน้าบทความ: 12-21
คำสำคัญ: โยเกิร์ต,โคนม,การเจริญเติบโต,Yoghurt, Dairy cattle, Growth Performance

บทคัดย่อ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้โยเกิร์ตเป็นอาหารเสริมต่ออัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวของโคนมไทยฟรีเชียน เพศเมีย อายุ 7 – 12 เดือน จำนวน 9 ตัว วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยจัดกลุ่มโคเป็น 3 กลุ่มตามอายุ (อายุ 7-8 เดือน 3 ตัว อายุ 9-10 เดือน 3 ตัว และอายุ 11-12 เดือน 3 ตัว) โคแต่ละกลุ่มได้รับการเสริมด้วยโยเกิร์ต 3 ระดับ คือ 0 250 และ 500 กรัม/ตัว/วัน ใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 60 วัน ผลการทดลองพบว่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวของโคนมกลุ่มที่เสริมโยเกิร์ต 500 กรัม/ตัว/วัน ดีกว่า กลุ่มที่ไม่เสริมโยเกิร์ต (P<0.05) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 47.33 และ 36.66 กิโลกรัม 788.89 และ 608.33 กรัม/ตัว/วัน 5.65 และ7.43 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยกลุ่มที่เสริมโยเกิร์ต 250 กรัม/ตัว/วัน มีค่าไม่แตกต่าง (P>0.05) จากทั้ง 2 กลุ่ม ปริมาณการกินอาหารในรูปวัตถุแห้ง และต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม มีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) จากผลการศึกษาพบว่า การใช้โยเกิร์ตเป็นอาหารเสริมที่ระดับ 500 กรัม/ตัว/วัน ทำให้โคสาวทดแทนมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวดีที่สุด โดยมีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ไม่แตกต่างกับ กลุ่มไม่เสริมและเสริมที่ระดับ 250 กรัม/ตัว/วัน

Abstract

This study aims to investigate the effects of using yoghurt as dietary supplement of Thai-Friesian dairy cattle on weight gain rates. 9 Thai-Friesian dairy females ages 7 to 12 months were categorized into 3 groups (3 heads of ages 7-8 months, 3 heads of ages 9-10 months, 3 heads of ages 11-12 months) and carried out by the Randomized Complete Block Design (RCBD) experiment. Yoghurt were supplement on dietary in 3 levels; 0, 250 and 500 gram/head/day in every morning throughout the experiment period (60 days). The results showed that significant differences were found in animal weight gain, growth rates and feed conversion ratio between the group on diets containing 500 gram of yoghurt /head/day compared to without yoghurt group as 47.33 and 36.66 kilograms, 788.89 and 608.33 gram/head/day, 5.65 and 7.43 kilograms respectively. However, no significant differences was found in dry matter intake and feed cost per unit weight gain among 0, 250 and 500 gram of yoghurt/head/day. These data suggest that the diet supplemented with 500 gram of yoghurt/head/day were facilitated the replacement dairy cow with high daily weight gain, good of growth performance and an optimum feed conversion ratio with no differences in feed cost per unit weight gain.


เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0206-021

1/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 2/มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่