ชื่อบทความ(ภาษาไทย):

การเจริญเติบโตและลักษณะซากโคพันธุ์กบินทร์บุรีตอนที่มีน้ำหนักสิ้นสุดการขุนที่ 450 และ 600 กิโลกรัม

ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ):

Growth Performance and Carcass Characteristics of Castrated Kabinburi Cattle Slaughter at 450 and 600 kilograms of body weight.

ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):

อำนวย พุทธรัตนัง1/  สุลิตา  แพรอัตร์1/

ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):

Amnuay  Putarattanang1/  Sulita  Prae-ut1/

Online: 3 April 2020
หน้าบทความ: 1-11
คำสำคัญ:

โคกบินทร์บุรี,การเจริญเติบโต,ลักษณะซาก,ความนุ่มของเนื้อ,Kabinburi cattle, growth performance, carcass characteristics, shear force

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และลักษณะซากโคกบินทร์บุรีตอน ที่มีน้ำหนักสิ้นสุดการขุนที่ 450 กิโลกรัม (KB1) และ 600 กิโลกรัม (KB2) กลุ่มละ 12 ตัว รวม 24 ตัว วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะที่ศึกษา โดยใช้ T-Test (Group comparison T-Test) ผลการศึกษา พบว่า KB1 และ KB2 มีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) เท่ากับ 755.49 และ 730.30 กรัม/วัน เปอร์เซ็นต์ซากอุ่นเท่ากับ 60.45 และ 61.73 % เปอร์เซ็นต์ซากเย็น เท่ากับ 57.61 และ 59.29% พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน เท่ากับ 79.70 และ 86.38 ตารางเซนติเมตร และต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เท่ากับ 96 และ 103.95 บาท ตามลำดับ โดยทุกลักษณะไม่แตกต่างกัน (P>0.05) มีความยาวซากเท่ากับ 160.00 และ 174.63 เซนติเมตร ความยาวช่องท้องเท่ากับ 127.10 และ 135.75 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ลักษณะความนุ่มของชิ้นเนื้อ 4 ชิ้นส่วน คือ ส่วน Rib (สันซี่โครง) Top loin (สันนอก) Rump (เนื้อสะโพก) และ Knuckle (เนื้อลูกมะพร้าว)นำไปวิเคราะห์หาความนุ่มของเนื้อด้วยการหาค่าเฉลี่ยแรงตัดผ่านเนื้อ ตามแผนการทดลอง แบบ 2×3 Factorial in completely randomized design โดยมี 2 ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 คือ โค 2 กลุ่ม (KB1 และ KB2) ปัจจัยที่ 2 คือ ระยะเวลาในการบ่มเนื้อ 3 ระดับ (ที่ 0 7 และ 14 วัน) โดยมี 6 treatment combinations ได้แก่ KB10 KB17 KB114 KB20 KB27 และ KB214 ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี Least Significant Different (LSD) พบว่า ค่าแรงตัดผ่านเนื้อ ส่วน Rib เท่ากับ 7.43 และ 10.20 kg/cm2 ส่วน Knuckle เท่ากับ 11.98 และ 14.89 kg/cm2 ตามลำดับ โดยไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ส่วน Top loin มีค่าเท่ากับ 7.25 และ 9.25 kg/cm2 และ Rump มีค่าเท่ากับ 8.47 และ 10.28 kg/cm2 ตามลำดับ โดยมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) การบ่มเนื้อที่ 0 7 และ 14 วัน พบว่า ค่าแรงตัดผ่านเนื้อของ Rib เท่ากับ 12.02 7.04 และ 7.39 kg/cm2 Top Loin เท่ากับ 10.18 6.62 และ 7.96 kg/cm2 Rump เท่ากับ 12.06 7.79 และ 8.28 kg/cm2 ตามลำดับ โดย Rib และ Top loin บ่มที่ 0 วัน จะแตกต่างจาก ที่ 7 และ 14 วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ยกเว้น Rump ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (P<0.01) ส่วน Knuckle เท่ากับ 16.02 12.04 และ 13.43 โดยไม่แตกต่างกัน (P>0.05)

Abstract

The objective of this study was aimed to evaluate growth performance and carcass characteristics of castrated Kabinburi cattle slaughter at 450 and 600 kilograms of body weight. Twenty four castrated beef were randomly selected and separated into two groups, KB1 and KB2. The KB1 was slaughtered at 450 kilograms and KB2 was slaughtered at 600 kilograms. The T-Test (Group comparison) was used to investigate growth performance and carcass characteristics. The results was found that, the average daily gain (ADG), the cost per 1 kg weight gain, warm carcass percentage, chilled carcass percentage and loin eye area (LEA) between KB1 and KB2 were not significant different (P>0.05). The ADG were 755.49 compared to 730.30 g/d. Warm carcass percentage were 60.45% compare to 61.73%. Chilled carcass percentage were 57.61% compare to 59.29%. LEA were 79.70 compare to 86.38 cm2. In contrast, the carcass and abdominal length of KB2 were highly longer than KB1 (P<0.01). The KB1 and KB2 group had carcass length and abdominal length of 174.63 VS 160.00 cm, and 135.75 VS 127.10 cm respectively. While the 2X3 Factorial arrangement in CRD and Least significant different were used to investigate shear force of 2 groups of KB1 and KB2 by 3 different duration (0, 7 and 14 days) of aging. (6 treatment combinations). The results was found that, the KB1 group had significantly less (P<0.05) shear force on Top loin and Rump than KB2 (7.25 VS 9.25 kg/cm2 and 8.47 VS 10.28 kg/cm2, respectively) While the shear force of Rib and Knuckle had not significantly different (P>0.05) between 2 groups. It was also found that, The shear force was affected by aging duration. Non aging (0 day aging) of Rib, Top loin and Rump had significantly higher (P<0.05) shear force than 7 and 14 days aging. The shear force of Rib on different aging duration (0, 7 and 14 days) were 12.02, 7.04 and 7.39 kg/cm2. The shear force of Top loin were 10.18, 6.62 and 7.92 kg/cm2. Rump shear force were 12.06, 7.79 and 8.28 kg/cm2. Knuckle had no significantly different (P>0.05) duration of aging.


เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0206-022

1/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จังหวัดราชบุรี