ชื่อบทความ(ภาษาไทย):

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออก

ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ):

Environmental Improvement for High Milk Production for Small Scale Farmers in eastern Thailand.

ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):

สุวิช  บุญโปร่ง1/ วชิระ แขวงโสภา2/ และ นิธิศ จิตนิยม3/ 

ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):

Suvit Boonprong1/ Vichira Kheangsopha2/ and Nithit Jitniyom3/

Online: 27 December 2019
หน้าบทความ: 41-53
คำสำคัญ:

สะแลนพรางแสง,ผลผลิตน้ำนม,โรงเรือน,ค่าดัชนีอุณหภูมิ-ความชื้น,shade,milk production,housing,Temperature–Humidity Index(THI)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออก คัดเลือกเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม จำนวน 13 ฟาร์ม ในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปรับปรุงโรงเรือนโดยใช้สะแลนพรางแสง (Shade) 70% สูงจากหลังคาโรงเรือน 100 ซม. เพื่อศึกษาอุณหภูมิสภาพแวดล้อมในโรงเรือน วัดอุณหภูมิและความชื้นสภาพแวดล้อม หาค่าดัชนีระหว่างอุณหภูมิ – ความชื้น (Temperature – Humidity, THI) และรวบรวมการให้ผลผลิตน้ำนม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 – เมษายน 2554 ผลการศึกษา พบว่า ค่า THI ของโรงเรือนหลังจากใช้สะแลนพรางแสงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ซึ่งค่า THI ของโรงเรือนก่อนใช้สะแลนและระหว่างใช้สะแลน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 84.54 และ 81.34 ตามลำดับ โดยมีค่า THI ลดลง เท่ากับ 3.20 การให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยต่อวัน พบว่า แม่โคที่อยู่ในโรงเรือนใช้สะแลนพรางแสงหลังคาโรงเรือนให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าก่อนใช้สะแลนพรางแสง (P<0.05) โดยก่อนใช้แม่โคให้ผลิตผลน้ำนมเฉลี่ย เท่ากับ 12.07 กิโลกรัมต่อวัน แต่ระหว่างใช้สะแลนพรางแสงให้ผลิตผลน้ำนมเฉลี่ย เท่ากับ 15.25 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนองค์ประกอบน้ำนม ได้แก่ ไขมัน (Fat) โปรตีน (Protein) น้ำตาลแลคโตส (Lactose) ของแข็งในน้ำนมไม่รวมไขมันนม (Solid not fat) ของแข็งทั้งหมดในนม (Total solid) ของฝูงแม่โค ทั้งก่อนใช้และระหว่างใช้สะแลนพรางแสงไม่แตกต่างกันทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การใช้สะแลนพรางแสงบนหลังคาโรงเรือน ทำให้ค่า THI ภายในโรงเรือนลดลง เป็นวิธีการลดความเครียดของโคนมจากสภาพแวดล้อม ส่งผลทำให้แม่โคให้ผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้น

Abstract

The objective of this study was to investigate environmental improvement for enhancing milk production performance of dairy cows under small scale farmers in eastern Thailand. Milk data, temperature and humidity were records from 13 farms which raised dairy cows in Soydown District, Chanthaburi Province, Thailand during the period of November 2009 to April 2011. The houses used to raise dairy cows were fitted with 70% shade at 100 cm above the roof to cover the area of the pen. The results revealed that the average Temperature – Humidity Index (THI) of modified housing with shade (84.54) were significantly higher (P<0.05) than that of the previous unshaded housing (81.34). As the decrease were 3.20. Dairy cows kept in modified housing with shade (15.25 kg/h/d) had a significantly higher (P<0.05) milk production per cow per day than before modified housing (12.07 kg/h/d). However, milk composition such as: fat, protein, lactose, solid not fat and total solid did not differ. In conclusion, housing modification with shade can decrease THI. It is recommended that this method could ameliorate heat stress from animals as indicated by more milk yield.


เลขทะเบียนวิชาการ : 52 (1) – 0211 – 035

1/สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

2/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

3/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย