ชื่อบทความ(ภาษาไทย):

ผลการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์กับใบมันสำปะหลังหมักต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี

ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ):

Effect of Cassava yeast and Cassava leaves fermented on Productive performance and Carcass quality of Lueng Hang Kao Kabinburi chicken.

ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):

อัญชลี สีกุหลาบ1/ อรรถพงษ์ คงรักษา1/

ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):

Anchali Sikulap1/  Attapong Kongraksa1/

Online: 24 October 2019
หน้าบทความ: 30-40
คำสำคัญ:

กากเหง้าสับปะรด,ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี,สมรรถภาพการผลิต,คุณภาพซาก,Pineapple stem pulp, Lueng Hang Kao Kabinburi Chicken, Production Performance, Carcass Quality

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับใบมันสำปะหลังหมัก ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก ในไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี เปรียบเทียบกับการใช้อาหารสำเร็จรูปทางการค้า สำหรับไก่พื้นเมือง วางแผนการทดลองแบบเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม (group comparison t-test) ใช้ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี อายุแรกเกิด จำนวน 150 ตัว เลี้ยงโดยให้กินอาหารสำเร็จรูปโปรตีน 18% อย่างเต็มที่ (ad libitum) จนถึงอายุ 6 สัปดาห์ จึงแบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 5 ซ้ำๆ ละ 15 ตัว คละเพศ โดยแต่ละทรีทเมนต์จะได้รับอาหารแตกต่างกัน ดังนี้ ทรีทเมนต์ที่ 1 ได้รับอาหารสำเร็จรูปไก่พื้นเมืองโปรตีน 14% เพียงอย่างเดียว (กลุ่มควบคุม) ทรีทเมนต์ที่ 2 ได้รับอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อโปรตีน 21% ร่วมกับกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ผสมกับใบมันสำปะหลังหมัก ปรับให้มีระดับโปรตีน 14% จนสิ้นสุดการทดลองเมื่อไก่อายุ 16 สัปดาห์

ผลการทดลองพบว่า การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์และใบมันสำปะหลังหมักร่วมกับอาหารสำเร็จรูป ทำให้ไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรีมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารสำเร็จรูปไก่พื้นเมืองเพียงอย่างเดียว (P<0.05) เท่ากับ 1,065.01 ± 40.57 กับ 942.30 ± 88.92 กรัม/ตัว และ 15.00 ± 0.57 กับ 13.27 ± 1.25 กรัม/ตัว/วัน ตามลำดับ แต่มีปริมาณการกินอาหารสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เท่ากับ 97.99 ± 0.39 กับ 74.91 ± 3.26 กรัม/ตัว/วัน ตามลำดับ และมีอัตราแลกเนื้อสูงกว่า (P<0.05) เท่ากับ 6.54 ± 0.22 และ 5.68 ± 0.62 ตามลำดับ แต่ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ในการเพิ่มน้ำหนักตัวต่ำกว่าเท่ากับ 77.12 กับ 85.20 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ อย่างไรก็ตามคุณภาพซากของไก่ทดลอง (เปอร์เซ็นต์ของน่อง, สะโพก, ปีก, เนื้อสันนอก, เนื้อสันใน, กระเพะแท้, กระเพาะบด, ม้าม และ ตับ) ที่ได้รับอาหารทั้งสองสูตร มีค่าใกล้เคียงกันและไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)

Abstract

The Study on cassava yeast and cassava leaves fermented on productive performance and carcass quality of Lueng Hang Kao Kabinburi chicken. One hundred and fifty one-day chicks of both sex Leang Hang Kao Kabinburi chicken were fed ad libitum on diet commercial concentrate feed mixed in native chicken contained 18%CP until 6 weeks. The group comparison t-test with 2 treatments and 5 replication (15 head per cage). Each treatment was fed with different feed as follow: Treatment 1 was fed only commercial concentrate feed mixed in native chicken 14%CP. Treatment 2 was fed cassava yeast and cassava leaves fermented at  substitution of commercial concentrate feed broiler (21%CP) adjust to 14%CP. The experiment period lasted 16 week.

The results revealed that cassava yeast and cassava leaves fermented substitution of commercial concentrate feed, Lueng Hang Kao Kabinburi chicken had production performance (weight gain and ADG) higher native chicken commercial concentrate feed mixed significant (P<0.05) as 1,065.01±40.57, 942.03±88.92 g/chick and 15.00±0.57, 13.27±1.25 g/chick/day, respectively. On Feed intake higher significantly different (P<0.01) as 97.99±0.39, 74.91±3.26 g/chick/day, respectively. And feed conversion ratio (FCR) lower (P<0.05) as 6.54±0.22, 5.68±0.62, respectively. But feed cost per 1 kilogram weight gain were lower 77.12 and 85.20 baht/kg. However, carcass quality (percentage of drumstick, thigh, wing, outer breast, inner breast, proventriculus, gizzard, spleen and liver) of two group feed non significant different (P>0.05).


เลขทะเบียนวิชาการ : 62(2)-0206-122

1/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง  ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง