สมการคาดคะเนเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง และเปอร์เซ็นต์ซากของสุกรขุน
Equation for Prediction of Lean Composition of fattening pig.
วโรชา จำปารัตน์, สุวิทย์ อโนทัยสินทวี, สัมฤทธิ์ แสนบัว, วิศาล ศรีสุริยะ