ชื่อบทความ(ภาษาไทย):

การศึกษาการใช้กากเหง้าสับปะรดทดแทนแหล่งพลังงานในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพซากของไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี

ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ):

The Study of Pineapple Stem Pulp Replace Energy Source in Diet on Production Performance and Carcass Quality of Lueng Hang Kao Kabinburi Chicken.

ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):

อรรถพงษ์ คงรักษา1/ อัญชลี สีกุหลาบ1/ รัตนา นึกเร็ว2/ ธีระชัย ช่อไม้3/

ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):

Attapong Kongraksa1/ Anchali Sikulap1/ Rattana Nueakrew2/ Theerachai Chormai3/

Online: 24 October 2019
หน้าบทความ: 22-29
คำสำคัญ:

กากเหง้าสับปะรด,ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี,สมรรถภาพการผลิต,คุณภาพซาก,Pineapple stem pulp, Lueng Hang Kao Kabinburi Chicken, Production Performance, Carcass Quality

บทคัดย่อ

การศึกษาการใช้กากเหง้าสับปะรดทดแทนแหล่งพลังงานในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี ใช้ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรีคละเพศ อายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 120 ตัว เลี้ยงปล่อยในโรงเรือนเปิด กินอาหารอย่างเต็มที่ (ad libitum) วางแผน การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 4 ซ้ำๆ ละ 10 ตัว ตามอาหารทดลอง 3 สูตร คือ กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุม (ไม่ได้รับกากเหง้าสับปะรดในสูตรอาหาร) กลุ่มที่ 2 และ 3 ได้รับกากเหง้าสับปะรดในสูตรอาหาร 5% และ 10% ตามลำดับ ใช้เลี้ยงไก่จนถึงอายุ 14 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า การใช้กากเหง้าสับปะรดทดแทนแหล่งพลังงานในสูตรอาหารทุกระดับไม่มีผลต่อ สมรรถภาพการผลิตคุณภาพซาก พบว่า การใช้กากเหง้าสับปะรด 5% และ 10 % ทำให้น้ำหนักสะโพก ไก่เหลืองหางขาวสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ขณะที่ น้ำหนักน่อง ปีก กล้ามเนื้อส่วนนอก กล้ามเนื้อส่วนใน และอวัยวะภายใน ได้แก่ หัวใจ ตับ ม้าม กระเพาะบด กระเพาะแท้ของไก่เหลืองหางขาว ไม่มีความแตกต่างกัน

Abstract

The Study of pineapple stem pulp replace energy source in diet on production performance and carcass quality of Lueng Hang Kao Kabinburi chicken. 120 Lueng Hang Kao Kabinburi chicks at 4 weeks of age were reared in open house condition. This experiment was designed as completely randomized design (CRD). The chicks were divided into 3 treatments, each with 4 replications (10 birds per replication). The experimental diets were control (no pineapple stem pulp) and replace pineapple stem pulp at 5% and 10% in diet. All group were received ad libitum until 14 weeks of age. The results of this study found that body weight, average day gain, feed intake, feed conversion ratio and feed cost/body weight gain were not significantly different among treatment groups (P<0.05). Carcass quality found that 5 and 10 % of pineapple stem pulp in diet improved thigh weight of Lueng Hang Kao Kabinburi chicken (P<0.05). while, drumstick, wing, outer-inner breast, and organ (heart, liver, spleen, gizzard and proventriculus) was not significantly different (P>0.05).


เลขทะเบียนวิจัย : 62(2)-0206-111

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

2/ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ราชเทวี กรุงเทพฯ

3/ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกอำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี