ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ ของไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์เมื่อเลี้ยงในระบบขังคอกและปล่อยอิสระ
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Productive performance, carcass and meat quality of Beltsville Small White turkey under intensive and free-range systems.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):

อัษฎาวุฒิ พันธเสริม1/  เจนรงค์ คำมงคุณ2/ จิระนันท์ อินทรีย์3/

ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):

Ussadawut Pantasearm1/ Jennarong Kammongkun2/ Jiranan Insee3/

Online: 20 August 2019
หน้าบทความ: 65-78
คำสำคัญ:

ไก่งวง,ผลผลิต,คุณภาพเนื้อ,ระบบการเลี้ยง,Turkey, rearing system, productive performance, carcass quality, meat quality

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ ในระบบขังคอกและปล่อยอิสระต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ โดยใช้ไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ อายุ 8 สัปดาห์ จำนวน 200 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 ซ้ำ แต่ละซ้ำมีเพศผู้ 10 ตัว และเพศเมีย  10 ตัว โดยกลุ่มที่ 1 เลี้ยงในระบบขังคอก ตลอดระยะเวลาการทดลอง และกลุ่มที่ 2 เลี้ยงในระบบปล่อยอิสระ โดยมีคอกแบบขังรวม และมีพื้นที่ปล่อยออกสู่แปลงหญ้า (1 ตัว/ตร.ม.) ที่อายุ 8 สัปดาห์ จนสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 28 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า การเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อยอิสระไม่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (P>0.05) แต่การเลี้ยงไก่งวงในระบบปล่อยอิสระทำให้เปอร์เซ็นต์เนื้อน่องและสะโพกเพิ่มขึ้น ปริมาณโปรตีนเนื้ออกและสะโพกมีเพิ่มขึ้น และทำให้สีเนื้อสะโพกแดงขึ้น และเนื้ออกมีสีเหลืองเข้มกว่าไก่งวงที่เลี้ยงในระบบขังคอก (P<0.05) การเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อยอิสระยังช่วยเพิ่มการสะสมกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และปริมาณกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก (Conjugated Linoleic acid ; CLA) ของเนื้อไก่งวงให้สูงกว่าการเลี้ยงแบบขังคอก (P<0.05) ปริมาณคอเลสเตอรอลและอัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า 6 และโอเมก้า 3 ต่ำกว่าการเลี้ยงแบบขังคอก (P<0.05) และอยู่ในระดับที่น้อยกว่า 10:1 ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค

Abstract

The objective of this research was to investigate the effect of intensive and free-range housing system on growth performance, carcass characteristics and meat quality of turkey. Two hundred 8 week-olds Beltsville Small White turkeys were randomly allocated to 2 treatments: intensive treatment, housing in an indoor pen and free-rang treatment, housing in an indoor pen with access to a grass paddock (1 birds/m2) during 8 weeks of age to slaughter for 28 week. Each treatment was represented by 5 replications containing 10 male and 10 female birds each. The result showed that there was no difference between treatments in growth performance (P>0.05). However, the turkeys in the free-range treatment had higher percentages of thigh and drumstick cut weights than the turkeys in the indoor treatment (P<0.05). For meat color, the redness color of thigh and yellowness color of breast were higher than the turkeys in the intensive treatment (P<0.05). In addition, the monounsaturated fatty acid (MUFA) and Conjugated Linoleic acid (CLA) were higher in free-range treatment than in intensive treatment (P<0.05). Moreover, cholesterol level and n-6:n-3 PUFA ratio of the turkey in the free-range treatment was higher than that of the turkeys in the intensive treatment (P<0.05). The n-6:n-3 PUFA ratio in all housing systems was comparable and lower than 10:1 that good for consumer health.


เลขทะเบียนวิจัย : 61(1)-0206-015

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เลย อ. วังสะพุง จ. เลย 42130

2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เชียงใหม่ อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 50120

3/ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000