สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง 4 พันธุ์ ภายใต้สภาพการจัดการแบบเดียวกัน
Growth performance of 4 breeds of Thai indigenous chickens under the same conditions
ดรุณี ณ รังษี, ทวี อบอุ่น, ปภาวรรณ สวัสดี