ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของการใช้แสงต่อสมรรถนะสืบพันธุ์ของไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Effect of Colored Fluorescent Light on Reproductive Performance of Beltsville Small White turkey hens at Loei Livestock Research and Breeding Center.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):

อัษฎาวุฒิ พันธเสริม1/ จิระนันท์ อินทรีย์2/

ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):

Ussadawut Pantasearm1/ Jiranan Insee2/

Online: 21 June 2019
หน้าบทความ: 57-64
คำสำคัญ:

ไก่งวง,เบลท์สวิลล์สมอลไวท์,สมรรถภาพการสืบพันธุ์,แสงสีจากหลอดฟูออเรสเซนต์,Turkey, Beltsville Small White, Reproductive traits, fluorescent light color

บทคัดย่อ

งานทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้แสงสีจากหลอดฟูออเรสเซนต์ร่วมกับแสงธรรมชาติต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย วางแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ (CRD) สุ่มไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ อายุ 8 เดือน จำนวน 192 ตัว ลงใน 16 หน่วยทดลอง ๆ ละ 12 ตัว (พ่อพันธุ์ 3 ตัว และ แม่พันธุ์ 9 ตัว) เลี้ยงในโรงเรือนเปิดแบบปล่อยพื้น ให้แสงสว่าง 16 ชั่วโมง (16L:8D) ที่มีแหล่งของแสงสว่างและสีของแสงฟูออเรสเซนต์ ดังนี้ แสงธรรมชาติ (T1), แสงธรรมชาติ + แสงสีเขียว (T2), แสงธรรมชาติ + แสงสีแดง (T3) และ แสงธรรมชาติ + สีน้ำเงิน (T4) เก็บข้อมูลการไข่ น้ำหนักไข่ ไข่มีเชื้อ อัตราการฟักออกและน้ำหนักแรกเกิด เป็นระยะเวลา 6 เดือน ผลการทดลองไม่พบอิทธิพลของสีของแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ต่อน้ำหนักไข่เฉลี่ย อัตราผสมติด และน้ำหนักตัวแรกเกิดของไก่งวงสายพันธุ์เบลท์สวิลส์สมอลไวท์ (p>0.05) แต่พบอิทธิพลของสีของแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ต่อผลผลิตไข่ 6 เดือน อัตราการไข่ อัตราฟักออกของไข่มีเชื้อ และอัตราฟักออกของไข่ทั้งหมด ของไก่งวงสายพันธุ์เบลท์สวิลส์สมอลไวท์ (p<0.05) ผลผลิตไข่ 6 เดือน และอัตราการให้ไข่ของไก่งวงที่เลี้ยงใน T3 ไม่แตกต่างจาก T1 และ T2 แต่สูงกว่า T4 อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ด้านอัตราการฟักออกของไข่มีเชื้อ และอัตราฟักออกของไข่ทั้งหมดของไก่งวงที่เลี้ยงใน T3 ไม่แตกต่างจาก T2 และ T4 แต่สูงกว่า T1 อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) สรุปว่าการเลี้ยงไก่งวงภายใต้แสงธรรมชาติ + แสงสีแดงและสีเขียว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสืบพันธุ์ดีขึ้นได้

Abstract

The effects of colored fluorescent light on reproductive performance of Beltsville Small White turkey hens kept in Loei Livestock Research and Breeding Center were studied. One hundred and ninety-two 8 months aged Beltsville Small White turkeys were randomly distributed to 16 pens, with each pen containing 3 males and 9 females which raised on the floor. The breeder turkeys were reared on 16 hours of natural and artificial light per day (16L:8D). Completely randomized design (CRD) was used in the study. The treatments were natural light (T1), natural light + green (T2), natural light + red (T3) and natural light + blue fluorescent light color (T4). Egg production, egg weight, fertility, hatchability and birth weight were collected for 6 months. The results showed that no significant differences in egg weight, fertility and birth weight (p>0.05). The 6 months egg production and hen house production in the T3 was did not significantly difference from T1 and T2 (p>0.05) but higher than T4 turkey hen (P<0.05). The hatchability of fertility and hatchability of total egg in T3 was did not significantly difference from T2 and T4 (p>0.05) but higher than T1 turkey hen (p<0.05). From the study, it is concluded that higher reproductive performance was obtained in turkey hens reared under natural light + red and green fluorescent light color.


ทะเบียนวิชาการเลขที่  :  61(2)-0206-116

1 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เลย อ. วังสะพุง จ. เลย 42130

2 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000