ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรลูกผสมดูร็อค 75% เปียแตรง 25%
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Economic Traits of Duroc 75% Peitrain 25% Crossbreed Swine.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):

ประภาส มหินชัย1/กมล ฉวีวรรณ2/แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์3/

ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):

Prapas Mahinchai1/ Kamon Chaweewan2/Sansak Nakavisut3/

Online: 17 June 2019
หน้าบทความ: 35-56
คำสำคัญ: ลักษณะทางเศรษฐกิจ,สุกรลูกผสมดูร็อค75%,เปียแตรง25%,สุกรพ่อพันธุ์สุดท้าย,Economic Traits, Duroc 75% Peitrain 25%,Crossbreed Swine, Terminal Boar

บทคัดย่อ

          ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ได้ดำเนินการสร้างต้นแบบสุกรพันธุ์ใหม่โดยการผสมผสานพันธุกรรมที่ดีในลักษณะความหนาไขมันสันหลัง โครงสร้างขาที่ใหญ่และลำตัวยาว จากสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์เชียงใหม่1 รวมกับพันธุกรรมที่ดีเด่นของสุกรพันธุ์เปียแตรงสายใหม่ในลักษณะอัตราการเจริญเติบโตดี กล้ามเนื้อเด่นชัดและปริมาณเนื้อแดงมาก เพื่อปรับปรุงพันธุ์เป็นสุกรพ่อพันธุ์สุดท้ายของกรมปศุสัตว์ในการผลิตสุกรขุนโดยไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและลดการนำเข้าพันธุ์สุกรจากต่างประเทศ โดยการทดสอบและศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรลูกผสมดูร็อค75%เปียแตรง25% เปรียบเทียบกับสุกรต้นพันธุ์ที่ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ จำนวน 2,174 ตัว เป็นพันธุ์ดูร็อค 1,285 ตัว เปียแตรง 496 ตัว ลูกผสมดูร็อค50%เปียแตรง50% 257 ตัว และ ลูกผสมดูร็อค75%เปียแตรง25% 136 ตัว ลักษณะทางเศรษฐกิจที่ทำการศึกษาได้แก่ อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ความหนาไขมันสันหลัง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน และ ความยาวลำตัว

ผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจพบว่า ลูกผสมดูร็อค75%เปียแตรง25% มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 842±8.4 กรัมต่อวัน สูงกว่าเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์ที่ตั้งไว้ ลูกผสมดูร็อคเปียแตรง50% 829±5.8 กรัมต่อวัน ดูร็อค เปียแตรง พันธุ์แท้ มีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 792±2.6 และ 785±4.1 กรัมต่อวัน ตามลำดับ สุกรต้นแบบดูร็อค75%เปียแตรง25% มีค่าประสิทธิภาพการใช้อาหาร ความหนาไขมันสันหลัง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน และ ความยาวลำตัว เท่ากับ 2.15±0.03 0.85±0.02 ซม. 38.06±0.33 ตร.ซม. และ 103.0±0.27 ซม. ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ที่ได้กำหนดไว้ ความหนาไขมันสันหลังมีค่าเท่ากับค่าที่กำหนด ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายพันธุกรรมกับลักษณะทางเศรษฐกิจ พบว่าสามารถนำเครื่องหมายพันธุกรรม IGF2-int7-162G>C มาใช้ในโปรแกรมการคัดเลือกสุกรพันธุ์ให้มีจีโนไทป์ CC เพื่อสร้างสุกรสายพันธุ์ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดเนื้อสุกรในด้านการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และคุณภาพซาก และ เครื่องหมายพันธุกรรม MC4R (Asp298Asn) สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สุกร ให้มีลักษณะดีเด่นในด้านลักษณะของการให้เนื้อได้ สุกรต้นแบบดูร็อค75% เปียแตรง25%สามารถนำไปใช้ขยายพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ต่อไป เพื่อการผลิตลูกสุกรขุนที่มีประสิทธิภาพ

Abstract

Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center has developed a new breeding prototype of swine by combining good genetics in terms of growth rate, good structure of the body and big legs from the pigs of Duroc (Chiang Mai 1) combined with the excellent genetics of new strains of Pietrain breed in back fat thickness, muscle and lean meat to improve the terminal boars in the Department of Livestock Development for the production of fattening pigs without the use of leanness – enhancing agents and reduce the import of pigs from abroad. The aim of this study was to compare the economic traits of Duroc75%Pietrain25% crossbreds with purebred Duroc and Pietrain used for their breed establishment process. The total number of test records used in this study was 2,174 records, including 1,285 Duroc, 496 Pietrain, 257 F1-Crossbreds and 136 records of 75%Duroc25%Pietrain. Economic traits used in the study were average daily gain (ADG), feed conversion ratio (FCR) backfat thickness (BF), as well as association study of the relationship between genetic markers and economic traits. The genetic markers for selection and breeding included MC4R with backfat and tenderness and IGF-II with muscle growth.

The results of the study showed that: The 75%Duroc25%Pietrain crossbreds had the highest average ADG of 842±8.4 gram per day which was higher than the value designated in the breeding objectives. The F1-crossbred ADG was 829±5.8 gram per day. The growth rates of the two purebred pigs were 792±2.6 and 785±4.1 gram per day for Duroc and Pietrain, respectively. The prototype Duroc75%Pietrain25% had average feed conversion ratio, backfat, loin eye area and body length of 2.15±0.03, 0.85±0.02 cm, 38.06±0.33 cm2 and 103.0±0.27 cm, respectively, all of which were higher than the breeding objective values. The backfat thickness met the designated value. The association study of the relationship between genetic markers and economic characteristics showed that the genetic markers IGF2-int7-162G>C could be used in the selection program for breeding pigs to have the CC genotype to produce pigs that can respond to the market demand for swine in terms of growth rate, feed efficiency and carcass quality. Furthermore, genetic markers MC4R (Asp298Asn) could also be used in pig breeding for selection of the lean meat traits. The Duroc75%Pietrain25% prototype of terminal boar breed could be used for multiplication and breeding selection further for the efficient production of the fattening pigs.


ทะเบียนวิชาการเลขที่  :  52(1)-0206-002

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

2/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

3/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์