ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซต ที่เลี้ยงในเขตมรสุมร้อนชื้นของประเทศไทย
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Productivity of Thai Milking Zebu (TMZ) Dairy Cows with Raising in Tropical Monsoon Climate of Thailand.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):

สุรศักดิ์ เพชรรัตน์1/ คณิต เจียวก๊ก1/

ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):

Surasak Petcharat1/ Kanit Jiewkok1/

Online: 17 June 2019
หน้าบทความ: 1-18
คำสำคัญ: การให้ผลผลิต,โคนมพันธุ์ทีเอ็มแซต,เขตมรสุมร้อนชื้น,productivity, Thai Milking Zebu (TMZ), tropical monsoon climate

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาการให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซต ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมรสุมร้อนชื้นของประเทศไทย (ละติจูดที่ 9 องศา 8 ลิปดา เหนือ ลองจิจูดที่ 99 องศา 38 ลิปดา ตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 12 เมตร) โดยการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม และการให้ผลผลิตของโคนมดังกล่าว ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนเมษายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2562 ผลการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมมีค่าดัชนีอุณหภูมิ-ความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature Humidity Index, THI) สูงกว่าค่า THI ของโคนมดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย (Thermo Neutral Zone, TNZ; THI ≤72) มีปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี อยู่ระหว่าง 1,497.50 – 1,676.40 มิลลิเมตร น้ำหนักตัวและการเจริญเติบโต พบว่า มีน้ำหนักแรกเกิด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนน้ำหนักตัวในระยะต่างๆ เช่น น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 90 วัน อายุ 1 ปี อายุ 18 เดือน อายุ 2 ปี และอัตราการเจริญเติบโต ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในด้านความสมบูรณ์พันธุ์ พบว่า มีอายุเมื่อให้ลูกครั้งแรก (Age at first calving, AFC) เฉลี่ย เท่ากับ 33.48 เดือน ช่วงห่างการให้ลูก (calving interval, CI) ตั้งแต่การให้นมที่ 1 – 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 346.40 – 456.62 วัน และค่า CI เฉลี่ย 420.10 วัน ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยต่อระยะการให้นมที่ 1 – 6 มีค่าอยู่ระหว่าง 2,237.95 – 2,813.61 กก. และผลผลิตน้ำนมปรับที่ 305 วัน มีค่าอยู่ระหว่าง 2,768.19 – 3,182.93 กก. ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยต่อวัน มีค่าระหว่าง 9.07 – 10.44 กก. และจำนวนวันรีดนมเฉลี่ยระหว่าง 223.00 – 268.57 วัน องค์ประกอบน้ำนม พบว่า องค์ประกอบน้ำนมในแต่ละปีมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดย % Fat ในปี 2558 สูงสุด (3.88%) รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2557 2560 และ 2559 เท่ากับ 3.41 2.45 และ 2.07% ตามลำดับ สำหรับ somatic cell count มีค่า <500,000 cell/ml ส่วนองค์ประกอบน้ำนมระหว่างแต่ฤดูกาล พบว่า %Fat, %Protein และ %TS แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยฤดูร้อนมีค่าดังกล่าวต่ำกว่าในฤดูฝนและฤดูหนาว

ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าโคนม TMZ สามารถเลี้ยงดูและปรับตัวได้ดีในพื้นที่เขตมรสุมร้อนชื้น มีฝนตกชุกตลอดปี และอาจแสดงศักยภาพการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้อีก หากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี มีการปรับปรุงแปลงหญ้าให้มีคุณภาพดี ที่สามารถใช้เลี้ยงโคนมได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ตลอดทั้งปี

Abstract

The objectives of this study were to examineproductivity of Thai Milking Zebu (TMZ) dairy cows. The animals were kept at Suratthani Livestock Research and Breeding Center which was in the tropical monsoon climate of Thailand (lat. 9° 8′ N, long. 99° 38′ E; 12 m above sea level). The climate data and productivity of animal records during periods of 2014 to 2017 were collected. These records were performed experimental research and analyzed during in the period of April 2017 to February 2019. The results found that this location had a higher Temperature Humidity Index (THI) than Thermo Neutral Zone (TNZ) of dairy cows with THI ≤72, and rainfall rained all the year between 1,497.50 to 1,676.40 mm. The bodyweight and growth rate showed that birth weight was significantly difference (P<0.05) but the others weight such as: weaning weight at 90-d, yearling weight, weight at 18-mo, weight at 2-yr, and average daily gain (ADG) in every age did not differ. Fertility of TMZ cows revealed age at first calving (AFC) was 33.48 months. The calving intervals (CI) from the lactation period of 1 to 6 were significantly difference (P<0.05) with average of 346.40 to 456.62 days, and CI was average of 420.10 days. In the terms of milk yields from the lactation period of 1 to 6 found that milk yields per lactation were between 2,237.95 to 2,813.61 kg, 305-d milk yields per lactation were average of 2,768.19 to 3,182.93 kg, an average milk yields per day were average of 9.07 to 10.44 kg and days in milk were average of 223.00 to 268.57 days. Moreover, milk compositions each year were significantly difference (P<0.05). Milk compositions had the highest percentage of fat(3.88%) in 2015 followed by in 2014, 2017 and 2016,respectively. Somatic cells count were <500,000 cell/ml. Comparison on milk compositions with different seasons found that in summer had a lower %fat, %protein and %TS than in rainy and winter (P<0.05).

 In conclusion, TMZ dairy cattle could be adapted and raised very well under tropical monsoon climate with high rainfall all the year. However, these animals may be showed more productivity potential but Suratthani Livestock Research and Breeding Center had to improve the high quality of forage crops, and could be used to raise dairy cattle sufficiently for the needs of animals throughout the year.


ทะเบียนวิชาการเลขที่  :  62(2)-0206-048

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี