ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจของแพะพื้นเมืองภาคใต้
Heritability and genetic correlations of Some Economic traits of Southern Thai Indigenous Goats
พนม สุขราษฎร์, ดำรัส ชาตรีวงศ์, พิภพ เกิดเมฆ