ชื่อบทความ(ภาษาไทย): นวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์แพะในเขตร้อนชื้นอย่างยั่งยืน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Innovation and Sustainable Development for Goat Breeds in Tropical Climate.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สุวิทย์ อโนทัยสินทวี 1/  
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Suwit Anothaisinthawee 1/
Online: 13 February 2019
หน้าบทความ: 18-34
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางพันธุกรรม,การปรับปรุงพันธุ์แพะ,การพัฒนาอย่างยั่งยืน,Genetic diversity,Goat breeding,Sustainable developmentd

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรมแพะพื้นเมืองไทย 4 สายพันธุ์และแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล โดยใช้ microsatellite marker พบว่า มีจำนวนอัลลีลต่อตำแหน่งตั้งแต่ 7 ถึง 16 อัลลีล มีค่าเฉลี่ยของอัลลีลเท่ากับ 7.97 ค่า heterozygosity เฉลี่ย 0.88 และเมื่อวิเคราะห์ความถูกต้องของการจัดกลุ่มโดยการวิเคราะห์ค่า cophenetic correlation (r) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.975 ค่า correlation coefficient และค่า similarity coefficient มีความสัมพันธ์กันแบบทางเดียวอย่างสมบูรณ์ ค่าความเหมือนทางพันธุกรรมมีค่า 0.08-0.43 ที่ค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนทางพันธุกรรม เท่ากับ 0.43 สามารถแบ่งตัวอย่างแพะได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แพะพื้นเมืองภาคใต้ที่มีสีอื่นในจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มที่ 2 แพะดำวังคีรี แพะโหนดวังพญา แพะพื้นเมืองภาคใต้ที่มีสีอื่นในศูนย์วิจัยฯ แพะพื้นเมืองภาคเหนือ และแพะแบล็คเบงกอล และที่ค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนของทางพันธุกรรมเท่ากับ 0.21 สามารถแบ่งตัวอย่างแพะเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แพะพื้นเมืองภาคใต้ทีมีสีอื่นในจังหวัดนราธิวาส กลุ่มที่ 2 แพะแบล็คเบงกอล และแพะพื้นเมืองภาคเหนือ และกลุ่มที่ 3 แพะโหนดวังพญา แพะดำวังคีรี และแพะพื้นเมืองที่มีสีอื่นในศูนย์วิจัย ในการจำแนกคุณลักษณะของทรัพยากรพันธุกรรมในความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้วางแผนการปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองและคัดเลือกการถ่ายทอดพันธุกรรมของการให้ลูกแฝดเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมอย่างยั่งยืน แพะพื้นเมืองไทยภาคใต้ดำวังคีรี โหนดวังพญา และแพะพื้นเมืองภาคเหนือ มีจำนวนลูกเกิดต่อครอกเฉลี่ย 1.69 1.41 และ 1.37 ตัว ตามลำดับ การศึกษาวิจัยพัฒนาการสร้างสายพันธุ์แพะเนื้อ กปศ.3 ที่มีขนาดใหญ่ การเจริญเติบโตดี ให้ผลตอบแทนสูง และเหมาะสมกับสภาพเขตร้อนชื้น การสร้างฝูงต้นพันธุ์แพะกปศ.3 ที่คงระดับสายเลือด 50%บอร์ x 25%แองโกลนูเบียน x 25%พื้นเมือง โดยการผสมพันธุ์แบบ inter se mating ในแต่ละชั่วรุ่น คัดเลือกคุณลักษณะประจำพันธุ์ของแพะกปศ.3 ที่มีลำตัวมีสีขาว ส่วนหัวสีน้ำตาลอ่อน ใบหูยาวปรก และสมรรถภาพการผลิต พบว่าค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของแพะกปศ.3 มีค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักตัวเมื่ออายุแรกเกิด 3 6 และ 9 เดือน เฉลี่ยเท่ากับ 0.44±0.03 0.36±0.03 0.33±0.04 และ 0.36±0.05 ตามลำดับ จากการประเมินค่าพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักตัวแพะกปศ.3 จำนวน 822 ตัวเมื่ออายุแรกเกิด 3 6 และ 9 เดือน เฉลี่ยทั้ง 4 ชั่วรุ่น มีค่า EBV เท่ากับ 0.0046 0.1153 0.1754 และ 0.2204 กิโลกรัมต่อตัวต่อชั่วรุ่น ตามลำดับ การทดสอบพันธุ์แพะกปศ.3 ปัจจุบันอยู่ในชั่วรุ่น G3 มีค่า EBV เท่ากับ 0.0099 0.1895 0.2246 และ 0.2592 กิโลกรัมต่อตัวต่อชั่วรุ่น ตามลำดับ คาดว่าในชั่วรุ่นที่ G4-G5 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้แพะสายพันธุ์ใหม่ เมื่อเกษตรกรนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ทำให้ได้แพะที่โตเร็ว เพิ่มผลผลิตและคุณภาพเนื้อดี จะเป็นประโยชน์ต่อฟาร์มผลิตแพะขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่เขตร้อนชื้น

Abstract

Research on genetic diversity of four Thai indigenous goats and Black Bengal goat was performed using microsatellite markers. It was found that the number of alleles per locus was from 7 to 16 alleles. The average number of alleles was 7.97 and the average heterozygosity was 0.88 and cophenetic correlation (r) was 0.975. The genetic similarity value ranged from 0.08 to 0.43, where the genetic similarity coefficient was at 0.43, dendogram showed two clusters; cluster 1 composed of southern Thai native goat from Narathiwat province (NWT), with other colors and cluster 2 included Dum Wang Kiri (TRG), Node Wang Phaya (YL1), southern Thai native goat from Yala (YL2) of other colors, northern Thai native goat (PLK) and Black Bengal goats (BBG). At the similarity coefficient of 0.21 clearly revealed three clusters of the goats. The first cluster consisted of NWT, the second consisted of BBG and PLK and the third consisted of TRG, YL1 and YL2. Genetic characterization of these genetic resources provides essential information for conservation and breeding programs. The establishment of the DLD3 meat goats for commercial purpose required a long period of time for breeding the three-way crosses prototype and selection them based on an index that emphasises on the economically important traits from each generation for approximately five to seven generations until the resulting goats become breed-true to type and are able to inherit favorite characteristics to their progeny. The results showed that the average direct additive heritability estimates calculated with the optimum model were 0.44±0.03 0.36±0.03 0.33±0.04 and 0.36±0.05 for body weights at birth, 3, 6 and 9 months of age respectively. According to the genetic analysis of the DLD3 goats, the average EBV of all goats from G0 to G3 for weight traits at 3, 6 and 9 months of age were 0.0046, 0.1153, 0.1754 and 0.2204 kg/head/generation, respectively. The EBV of G3 goats for weight traits at 3, 6 and 9 months of age was 0.0099 0.1895 0.2246 and 0.2592 kg/head/generation, respectively. The resulting improved genetic from G4 to G5 goats from this project to be introduced and multiplied into the goat herds of farmers, the productivity and their income will increase and the country economy will in turn be improved.


 เลขทะเบียนวิชาการ : 62(2)-0206-007

 1/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000