ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก ของกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Growth Performance, Fertility and First Lactation Milk Production of Mehsani Riverine at Buriram Livestock Research and Breeding Center.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): เฉลิมพล มหามาตร1 และ ยุทธนา สรึมงาม2
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Chalermpon Mahamart1 and Yuttana Sarumngam2
Online: 2 February 2019
หน้าบทความ: 1-17
คำสำคัญ: กระบือนมพันธุ์เมซานี,อัตราการเจริญเติบโต,ความสมบูรณ์พันธุ์,ปริมาณน้ำนม, Mehsani riverine buffalo, growth rate, fertility, milk yield

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์และปริมาณการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรกของกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2554–2561 ผลการศึกษาพบว่า กระบือนมพันธุ์เมซานี มีน้ำหนักแรกเกิด, น้ำหนักหย่านม (240 วัน), น้ำหนักเมื่ออายุ 400 วัน และน้ำหนักเมื่ออายุ 600 วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.95±4.45, 152.14±25.40, 235.93±43.89 และ 294.19±74.83 กิโลกรัม ตามลำดับ อัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านม, การเจริญเติบโตตั้งแต่หย่านมถึงน้ำหนักเมื่ออายุ 400 วัน และการเจริญเติบโตตั้งแต่น้ำหนักเมื่ออายุ 400 วัน ถึงน้ำหนักเมื่ออายุ 600 วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 505.77±102.09, 358.95±124.76 และ 260.37±151.88 กรัมต่อวัน ตามลำดับ อายุเมื่อให้ลูกตัวแรกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 40.62±6.68 เดือน ปริมาณน้ำนมของแม่กระบือเมื่อให้ลูกตัวแรก, ระยะเวลาการให้นมและปริมาณน้ำนมของแม่กระบือเมื่อให้ลูกตัวแรกปรับที่ 305 วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 641.29±377.34 กิโลกรัม, 196.71±68.63 วัน และ 957.37±227.84 กิโลกรัม ตามลำดับ

Abstract

The objectives of this study were to examine growth performance, fertility and first lactation milk production of Mehsani riverine were kept at Buriram Livestock Research and Breeding Center. The data were recorded from 2011 to 2018. The results revealed that birth weight, weaning weight (240 days), 400 days weight and 600 days weight were 30.95±4.45, 152.14±25.40, 235.93±43.89 and 294.19±74.83 kg, respectively. The average daily gain between birth weight to weaning weight, between weaning weight (240 day), between weaning weight to 400 day weight and between 400 day weight to 600 day weight were 505.77±102.09, 358.95±124.76 and 260.37±151.88 g/d, respectively. Moreover, age at first calving were 40.62±6.68 moth. The average at first lactation milk yield, length at lactation and 305 day milk yield at first lactation were 641.29±377.34 kg, 196.71±68.63 day and 957.37±227.84 kg, respectively.


ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 62(2)-0206-005

1 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220

2 ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000