ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเจริญเติบโต และคุณภาพซากบางประการของกระบือนมพันธุ์เมซานาขุนเพศผู้ที่ขุนในระยะสั้น1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Growth Performance and Some Carcass Quality of Mehsana Riverine Buffalo Bulls in Short Time Fattening.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): พิเศษ แสดกระโทก2/ และ เฉลิมพล มหามาตร3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Piset Sadkrathok2/ and Chalermpon Mahamatra3/
Online: 1 July 2018
หน้าบทความ: 71-85
คำสำคัญ: กระบือเมซานา,ขุนระยะสั้น,การเจริญเติบโต ,Mehsana buffaloes, short time fattening, growth performance

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต คุณภาพซากบางประการ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการขุนกระบือนมพันธุ์เมซานาเพศผู้ที่ขุนในระยะสั้น ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ วางแผนทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ใช้กระบือ 15 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 ตัว แต่ละกลุ่มได้รับอาหารต่างกัน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 (T1) ให้หญ้ารูซี่ตัดสดให้กินเต็มที่โดยอิสระในคอกเสริมด้วยอาหารข้นสำเร็จรูปชนิดอัดเม็ดโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ 2 (T2) ให้อาหาร Fermented Total Mixed Ration (FTMR) โปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่ 3 (T3) ให้อาหาร FTMR โปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ทำการทดลองตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2560 – 4 ธันวาคม 2560 เป็นระยะเวลา 120 วัน ผลการศึกษา พบว่ากลุ่ม T3 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงสุด 1,189.58 กรัมต่อวัน สูงกว่ากลุ่ม T2 และ T1 ที่มีค่าเฉลี่ย 968.75 และ 687.50 กรัมต่อวัน (P<0.05) คุณภาพซากบางประการ ได้แก่ พื้นที่หน้าตัดกล้ามเนื้อสันนอก (rib eye area, REA) ความหนาของไขมันหุ้มซาก (black fat, BF) ความหนาของไขมันที่สะโพก (rump fat, RF) และเปอร์เซ็นต์ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ (% intramuscular fat, %IMF) ของกระบือทั้งสามกลุ่ม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ น้ำหนักเพิ่มขึ้นระหว่างทดลอง พบว่า T3 มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นสูงสุดเฉลี่ย 142.75 กิโลกรัม (P<0.05) ส่วนปริมาณการกินอาหาร กลุ่ม T1 กินอาหารหยาบมากที่สุด สูงกว่ากลุ่มอื่น (P<0.05) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่า ราคาอาหารทั้งสิ้นตลอดการทดลอง พบว่า T3 มีค่าสูงสุดเฉลี่ย 10,090.77 บาทต่อตัว แต่มีต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่ำสุด 70.69 บาทต่อกิโลกรัม มีรายได้เมื่อจำหน่ายสูงสุดเฉลี่ย 51,480.00 บาทต่อตัว และมีกำไรสูงสุดเฉลี่ย 41,389.23 บาทต่อตัว สูงกว่ากลุ่ม T2 และ T1 (P<0.05) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการให้อาหาร FTMR ที่มีโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและลดต้นทุนการผลิตกระบือนมพันธุ์เมซานาเพศผู้ที่ขุนในระยะสั้นได้ดีกว่า

Abstract

The objectives of this study were to examine growth performance, some carcass quality and economic returns of Mehsana riverine buffalo bulls in the short time fattening. The animals were kept at Buriram Livestock Research and Breeding Center, Buriram Province, Thailand. The experimental design was completely randomized (CRD) using 15 animals in 3 treatments and each treatment had 5 replications. Treatment was as follow: treatment 1 (T1) was kept with ad libitum soilage Ruzi grass and 2 kg of 12%CP concentrate supplements each per day. Treatment 2 (T2) was kept fermented total mixed ration (FTMR) of 12 %CP, and treatment 3 (T3) was also kept FTMR of 14 %CP. The statistical analyses were performed using ANOVA, and Duncan’s multiple range test (DMRT) was used for differences between groups. This experiment were 120 days from 6 August 2017 to 4 December 2017. The results showed that T3 had the highest average growth rate with of 1189.58 g per day. T3 was higher growth rate than those of T2 and T1 with an average of 968.75 and 687.50 g per day (P<0.05), respectively. In the terms of some carcass quality such as: rib eye area (REA), black fat (BF), rump fat (RF) and % intramuscular fat (%IMF) showed that they were not significantly different. Increasing weight during experiment found that T3 had the highest increasing weight with 142.75 kg (P <0.05). However, T1 had the highest feed intake, and were higher cost of productions than the other groups (P<0.05). In the terms of economic returns, total feed intake prices found that T3 had the highest average value of 10,090.77 baht per head, but the average feed cost per increasing weight was 70.69 baht per kg. Moreover, T3 had the highest average income and net profits which were 51,480.00 and 41,389.23 baht per head follow by T2 and T1 groups (P<0.05), respectively. In conclusion, the data presented in this communication suggest that FTMR with 14 %CP can increase growth performance and reduce cost of productions of Mehsana riverine buffalo bulls in the short time fattening.


1/ เลขทะเบียนวิชาการที่: 61(2)-0206-066

2/ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

3/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์