ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแพะพื้นเมืองภาคใต้ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Estimation of Genetic Parameters and Genetic Correlations of Southern Indigenous Thai Goat in Trang Livestock Research and Breeding Center.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สวัสดิ์ คงหนู1   ดำรัส ชาตรีวงศ์2   สุวิทย์ อโนทัยสินทวี3
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Sawas Kongnoo1   Damrus Chatreewong1   Suwit Anothaisinthawee2
Online: 7 May 2018
หน้าบทความ: 32-41
คำสำคัญ: อัตราพันธุกรรม,สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม,แพะพื้นเมืองภาคใต้,Heritability, Genetic Correlations, Southern Indigenous Thai Goat

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลบันทึกการจัดการฝูงแพะของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง ตั้งแต่ปี 2520–2559 จำนวน 2,216 ตัว จากฐานข้อมูลในโปรแกรม Goat Access ของกรมปศุสัตว์ โดยนำข้อมูลต่างๆ ของลักษณะที่ต้องการศึกษารวมทั้งสิ้น 23,318 ข้อมูล มาวิเคราะห์องค์ประกอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมแบบหลายลักษณะด้วย Animal mixed model ด้วยวิธี Restricted Maximum Likelihood เทคนิค average information (AI) algorithm โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ASREML เพื่อประมวลผลหาค่าอัตราพันธุกรรม (h2) ของระยะห่างการให้ลูก อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก น้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 3 เดือน น้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือน น้ำหนักเมื่ออายุ 9 เดือน และค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะดังกล่าว พบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะต่างๆ ดังกล่าว มีค่าเท่ากับ 0.13, 0.79, 0.23, 0.38, 0.29 และ 0.32 ตามลำดับ ส่วนค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะระยะห่างการให้ลูก กับอายุเมื่อให้ลูกตัวแรก ระยะห่างการให้ลูก กับน้ำหนักแรกเกิด ระยะห่างการให้ลูก กับน้ำหนักเมื่อหย่านม ระยะห่างการให้ลูก กับน้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือน ระยะห่างการให้ลูก กับน้ำหนักเมื่ออายุ 9 เดือน อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก กับน้ำหนักแรกเกิด อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก กับน้ำหนักหย่านม อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก กับน้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือน และอายุเมื่อให้ลูกตัวแรก กับน้ำหนักเมื่ออายุ 9 เดือน เท่ากับ -0.03, 0.06, 0.44, 0.35, 0.27, 0.67, 0.38, 0.34, และ 0.29 ตามลำดับ และน้ำหนักแรกเกิด กับน้ำหนักหย่านม น้ำหนักแรกเกิด กับน้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือน น้ำหนักแรกเกิด กับน้ำหนักเมื่ออายุ 9 เดือน น้ำหนักหย่านม กับน้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือน น้ำหนักหย่านม กับน้ำหนักเมื่ออายุ 9 เดือน และน้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือน กับน้ำหนักเมื่ออายุ 9 เดือน มีค่าเท่ากับ 0.72, 0.66, 0.64, 0.63, 0.65 และ 0.68 ตามลำดับ

Abstract

Twenty-three thousand three hundred and eighteen records of reproductive performance and growth characteristic from 2,216 southern Thai indigenous goats of Trang Livestock Research and Breeding Center recorded in Goat Access package program from 1977-2016 were analyzed by average information (AI) algorithm technique in Restricted Maximum Likelihood (ASREML). Heritability (h2) of kidding interval, age at first kidding, birth weight, 3 months old weaning weight, 6 months old weight, and 9 months old weight were evaluated. Genetic correlations between these traits were estimated.
It was found that, the heritability of kidding interval, age at first kidding, birth weight, 3 months old weaning weight, 6 months old weight, and 9 months old weight were 0.13, 0.79, 0.23, 0.38, 0.29 and 0.32, respectively. The genetic correlations between kidding interval vs age at first kidding, kidding interval vs birth weight, kidding interval vs 3 months old weaning weight, kidding interval vs 6 months old weight, kidding interval vs 9 months old weight, age at first kidding vs birth weight, age at first kidding vs 3 months old weaning weight, age at first kidding vs 6 months old weight and age at first kidding vs 9 months old weight were -0.03, 0.06, 0.44, 0.35, 0.27, 0.67, 0.38, 0.34 and 0.29, respectively. While the genetic correlation of birth weight vs 3 months old weaning weight, birth weight vs 6 months old weight, birth weight vs 9 months old weight, 3 months old weaning weight vs 6 months old weight, 3 months old weaning weight vs 9 months old weight and 6 months old weight vs 9 months old weight were 0.72, 0.66, 0.64, 0.63, 0.65 and 0.68, respectively.


ทะเบียนวิชาการเลขที่  :  61(2)-0206-052

1ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง  ต. วังคีรี  อ. ห้วยยอด  จ. ตรัง  โทร. 075 203 040

2ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ  ตู้ ปณ. 35 ปทจ. ยะลา  อ. เมือง  จ. ยะลา 95000  โทร. 073 203 218

3กลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี