ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงทนของการให้น้ำนมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Factors Influencing lactation persistency of Thai Friesian Dairy Cattle.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ธวัชชัย ตุ้ยหล้า2/ เมืองนนท์ เสาวคตภูมิ2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Tawatchai Tuila2/ Muangnon Saowakhataphum2/
Online: 7 May 2018
หน้าบทความ: 21-31
คำสำคัญ: ความคงทนของการให้น้ำนม, โมเดลตัวสัตว์, ค่าอัตราพันธุกรรม, ค่าสหสัมพันธ์,Lactation persistency, Animal model, Heritability, Correlation

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะความคงทนของการให้น้ำนมและลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนม ในโคนมไทยฟรีเชี่ยน จำนวน 1,242 ข้อมูล โดยค่าเฉลี่ยของลักษณะความคงทนของการให้นม (Persistency trait; PST) ด้วยวิธี Standard deviation of milk yield in first 200 day (SD2) ลักษณะปริมาณน้ำนมรวม (Total Milk Yield; MY) และลักษณะปริมาณน้ำนมปรับ 305 วัน (Milk 305 days; M305) มีค่าเท่ากับ 2.41 ± 1.83, 3,981.90 ± 1,402.81 และ 3,970.65±1,350 กิโลกรัมตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยของลำดับการให้นม ปีที่คลอดลูก และอายุเมื่อคลอดลูก มีผลต่อลักษณะPST อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ และปัจจัยของระดับสายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน และเดือนที่คลอดลูกมีผลต่อลักษณะ PST อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยของลำดับการให้นม ปีที่คลอดลูก อายุเมื่อคลอดลูก และจำนวนวันให้นมมีผลต่อลักษณะ MY และ M305 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนด้วยโมเดลตัวสัตว์แบบวิเคราะห์ครั้งละสองลักษณะ พบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะ PST MY และ M305 มีค่าเท่ากับ 0.77, 0.53 และ 0.54 ตามลำดับ ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏระหว่างลักษณะ PST กับ MY และ M305 มีค่าเท่ากับ 0.195, 0.203 และ 0.128, 0.136 ตามลำดับ

Abstract

The objective of this study was to determine genetic parameters and factors influencing lactation persistency of Thai Friesian dairy cattle population by analysis of milk yield in 1242 crossbred cows. Milk yield (MY), 305-days milk (M305) and persistency trait (PST) were analyzed in this study using SD2 method. The averages of those traits were 3,981.90±1,402.81 kg., 3,970.65±1,350 kg., and 2.41±1.83, respectively. The results, which were estimated by SD2 method, indicated that the factor of lactation, year of calving and age of calving influences on PST (p<0.01) and the factor of HF group and month of calving influences on PST (p<0.05). Moreover, the results indicated that factor of lactation, year of calving, age of calving and days in milk effect to MY and M305 (p<0.01). Variance component estimation using animal model found that heritability ( ) of PST, MY and M305 were 0.77, 0.53 and 0.54 respectively. The genetic and phenotypic correlation of PST and MY, M305 were 0.195, 0.203 and 0.128, 0.136 respectively.


1/ เลขทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0206-053

2/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130