ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Genetic parameters for economic traits in purebred Landrace swine of Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ณรงค์ วีรารักษ์1/ อมรกฤต อินตา1/ ประภาส มหินชัย1/ สาธิต อยู่ยืน2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Narong Werarak1/ Amornkrit Inta1/ Prapas Mahinchai1/ Satid Yuyuen2/
Online: 7 May 2018
หน้าบทความ: 10-20
คำสำคัญ: สุกรพันธุ์แลนด์เรซ,อัตราพันธุกรรม,ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏ,Landrace, heritability, genetic and phenotypic correlation

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลสุกรพันธุ์แลนด์เรซของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จำนวน 1,158 ตัว เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมได้แก่ จำนวนลูกแรกเกิด (number of piglets born; NPB) จำนวนลูกแรกเกิดมีชีวิต (number of piglets born alive; NPBA) จำนวนลูกหย่านม (number of weaning pigs; NWP) น้ำหนักลูกแรกเกิด (litter birth weight; LBW) และน้ำหนักลูกหย่านม (litter wean weight; LWW) พบว่าค่าเฉลี่ยของลักษณะ NPB, NPBA, NWP, LBW และ LWW มีค่าเท่ากับ 11.14 ตัว, 9.05 ตัว, 8.30 ตัว, 15.80 กิโลกรัม และ 57.88 กิโลกรัม ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยของลำดับท้องของแม่สุกร (p<0.01) และปัจจัยของระยะเวลาตั้งท้อง (p<0.05) มีผลต่อลักษณะ NPB ปัจจัยของปีที่ผสม อายุเมื่อคลอดลูก และระยะเวลาตั้งท้อง มีผลต่อลักษณะ NPBA (p<0.01) ปัจจัยของลำดับท้องของแม่สุกร และปีที่คลอดลูก มีผลต่อลักษณะ NPBA (p<0.05) ปัจจัยของลำดับท้องของแม่สุกร ปีที่ผสม อายุเมื่อคลอดลูก และระยะเวลาตั้งท้อง มีผลต่อลักษณะ NWP (p<0.01) และปัจจัยของลำดับท้องของแม่สุกร เดือน-ปีที่ผสม เดือน-ปีที่คลอด และอายุเมื่อคลอดลูก มีผลต่อลักษณะ LBW (p<0.01) นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยของลำดับท้องของแม่สุกร ปีที่ผสม ปีที่คลอด และอายุเมื่อคลอดลูก มีผลต่อลักษณะ LWW (p<0.01) ปัจจัยของเดือนที่ผสม และเดือนที่คลอด มีผลต่อลักษณะ LWW (p<0.05) การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนโดยใช้โมเดลตัวสัตว์ พบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะ NPB, NPBA, NWP, LBW และ LWW มีค่าเท่ากับ 0.18, 0.14, 0.14, 0.15 และ 0.24 ตามลำดับ ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏระหว่างทุกลักษณะมีความสัมพันธ์เป็นบวก

Abstract

The objective of this study was to determine genetic parameters in purebred Landrace swine of Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center. The data for genetic analysis of performance test traits included 1,158 records. The performance test traits were number of piglets born (NPB) number of piglets born alive (NPBA) number of weaning pigs (NWP) litter birth weight (LBW) and litter wean weight (LWW). The averages of those traits were 11.14, 9.05, 8.30, 15.80 kg., and 57.88 kg., respectively. The results showed that parity (p>0.01) and gestation length (p>0.05) influence on NPB. The factors that affected on NPBA were parity, year at mating and calving, age of calving and gestation length. In addition, parity, year at mating, age of calving and gestation length had influence on NWP. Moreover, parity, month-year at mating, month-year of calving and age of calving significantly influenced on LBW and LWW (p>0.01). Variance component estimation using animal model found that heritability ( ) of NPB, NPBA, NWP, LBW and LWW were 0.18, 0.14, 0.14, 0.15 and 0.24, respectively. The genetic and phenotypic correlation between traits were negative.


เลขทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0206-037

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

2/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400