ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสุกรพันธุ์ดูร็อคของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Inbreeding Effect on Economic Traits in Duroc Swine from Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ณรงค์ วีรารักษ์1/ อมรกฤต อินตา1/ ประภาส มหินชัย1/ สาธิต อยู่ยืน2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Narong Werarak1/ Amornkrit Inta1/ Prapas Mahinchai1/ Satid Yuyuen2/
Online: 7 May 2018
หน้าบทความ: 1-9
คำสำคัญ: ลักษณะการสืบพันธุ์,สุกรพันธุ์ดูร็อค,อัตราเลือดชิด,อิทธิพลของอัตราเลือดชิด,reproductive traits, Duroc swine, inbreeding, inbreeding coefficient

บทคัดย่อ

การศึกษาอัตราเลือดชิดและอิทธิพลเลือดชิดที่มีผลต่อลักษณะการสืบพันธุ์ของสุกรพันธุ์ดูร็อค ที่พัฒนาสายพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ใช้ข้อมูลจจากสุกร จำนวน 989 ตัว ประกอบด้วย ลักษณะจำนวนลูกแรกเกิดต่อครอก (number of piglets born; NPB) จำนวนลูกแรกเกิดมีชีวิตต่อครอก (number of piglets born alive; NPBA) จำนวนลูกหย่านม (number of weaning pigs; NWP) น้ำหนักลูกแรกเกิด (litter birth weight; LBW) และน้ำหนักลูกหย่านม (litter wean weight; LWW) พบว่าค่าเฉลี่ยของลักษณะ NPB, NPBA, NWP, LBW และ LWW มีค่าเท่ากับ 10.80, 8.54, 7.39 ตัว/ครอก 14.68 และ 44.14 กิโลกรัม/ครอก ตามลำดับ พบว่าสุกรมีอัตราเลือดชิดทั้งหมด 571 ตัว ค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์เลือดชิดมีค่าเท่ากับ 0.06 โดยพบสัมประสิทธิ์เลือดชิด 0.125 และ 0.25 จำนวน 44 และ 3 ตัว ตามลำดับ และพบความสัมพันธ์ที่เป็นลบระหว่างอัตราเลือดชิดกับลักษณะ NPB, NPBA, LBW (p<0.01) และ LWW มีค่าเท่ากับ -0.642, -0.614, -0.617 และ -0.403 ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่าอัตราเลือดชิดและลักษณะ NWP มีความสัมพันธ์เป็นบวก มีค่าเท่ากับ 0.013.

Abstract

Effects of inbreeding on reproductive traits in Duroc swine from Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center were analyzed. Individual inbreeding coefficients were calculated from 989 records of 5 reproductive traits as follows number of piglets born (NPB), number of piglets born alive (NPBA), number of weaning pigs (NWP), litter birth weight (LBW) and litter wean weight (LWW). The averages of those traits were 10.80, 8.54, 7.39 piglets/litter, 14.68, and 44.14 kg./litter, respectively. It was found that 571 were detected inbreed from 989 records. The average inbreeding coefficient was 0.06, the results revealed that inbreeding coefficient were 0.125 and 0.25 of 44 and 3 animals, respectively. A negative relationship was found between inbreeding coefficient and NPB, NPBA, LBW (p<0.01) and LWW were -0.642, -0.614, -0.617 and -0.403 respectively.Moreover, It was found NWP and inbreeding coefficient have positive relationship 0.013.


เลขทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0206-036

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

2/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400