ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทย พันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ในสภาพฟาร์มรัฐบาล และเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดฉะเซิงเทรา
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Productive Performance of Thai Indigenous Chicken (Leung Hang Kao Kabin) Raising in Government Farm and Local Farms at Chachoengsao Province.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สุรศักดิ์  โสภณจิตร 1/   ธีระชัย  ช่อไม้ 1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Surasak  Soponchit 1/   Theerachai  Chormai 1/
Online: 19 March 2018
หน้าบทความ: 28-35
คำสำคัญ: สมรรถภาพการผลิต, ไก่พื้นเมือง, เหลืองหางขาวกบินทร์,Productive Performance, Thai Indigenous Chicken, Leung Hang Kao Kabin

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงในระบบฟาร์มของรัฐบาลและเกษตรกรรายย่อย ใช้ลูกไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ อายุแรกเกิด คละเพศ จำนวน 3,450 ตัว เลี้ยงภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกจนถึงอายุ 4 สัปดาห์ จึงแยกไก่ คละเพศ จำนวน 2,120 ตัว ไปเลี้ยงทดสอบในเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 106 ราย บันทึกข้อมูลสมรรถภาพการผลิตจนถึงแม่ไก่ให้ไข่ครบ 1 ปี ผลการศึกษาพบว่าน้ำหนักตัวที่อายุ 8, 12, 16, 20 และ 24 สัปดาห์เมื่อเลี้ยงในสภาพฟาร์มรัฐบาลเท่ากับ 642.08 + 138.74, 1,108.54 + 213.32, 1,493.92 + 312.33, 1,813.37 + 410.54 และ 2,123.47 + 471.34 กรัม ตามลำดับ  และเมื่อเลี้ยงในเกษตรกรรายย่อยใน จังหวัด    ฉะเซิงทรามีค่าเท่ากับ 505.15 + 200.50, 893.96 + 482.75, 1,201.14 + 463.87, 1,472.55 + 552.64 และ 1,731.24 + 622.45 กรัม ตามลำดับ , อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกเท่ากับ 189.45 + 12.33 และ 236.19 + 29.82 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 2.16 + 0.25 และ 1.95 + 0.51  กิโลกรัม, ผลผลิตไข่ทั้งปี 111.13 + 30.21 และ 34.46 + 18.91   ฟอง/ตัว/ปี ตามลำดับ ซึ่งทุกลักษณะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ส่วนอัตราการตายเมื่อให้ไข่ฟองแรกถึงอายุ 1 ปี พบว่าแม่ไก่ที่เลี้ยงในสภาพฟาร์มรัฐบาลตายร้อยละ 3.5 และเมื่อเลี้ยงในเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดฉะเซิงเทราตายร้อยละ  15.1 มีสาเหตุมาจากถูกทำร้ายโดยสัตว์อื่นร้อยละ 38 อุบัติเหตุร้อยละ 20 ไม่สามารถระบุได้ร้อยละ 42

Abstract

          Leung Hang Kao Kabin chickens, Thai Indigenous breed, were raised to compare production performance including body weights, age at first egg and, egg production between productions in government and smallholder farms in Chachoengsao province. There was a total of 3,540 chickens in the study which of 2,120 animals were raised by 106 smallholders. Body weights were measured at 8, 12, 16, 20 and 24 weeks of ages. Body weights of chickens in government farms were 642.08 + 138.74, 1,108.54 + 213.32, 1,493.92 + 312.33, 1,813.37 + 410.54 and 2,123.47 + 471.34 grams for age at 8, 12, 16, 20 and 24 weeks respectively, for smallholders, 505.15 + 200.50, 893.96 + 482.75, 1,201.14 + 463.87, 1,472.55 + 552.64 and 1,731.24 + 622.45 grams, respectively. Age at first egg were 189.45 + 12.33 and 236.19 + 29.82 days for government farms and smallholders, respectively. There was a statistically significant difference (P<0.01) for body weight at first egg which the value of 2.16 + 0.25 and 1.95 + 0.51 kilograms, respectively. Egg productions were 111.13 + 30.21 and 34.46 + 18.91 eggs per hen per year for government and smallholder farms, respectively. Mortality rate from age at first egg to laying were 3.5 and 15.1 % in government and smallholder farms, respectively.


ทะเบียนวิชาการเลขที่: 61(2)-0206-025

1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110